Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 29 februari 2016

BESLUIT
Griffienummer: 2016-0021

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 15 februari 2016;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen inzake het vestigen van een cluster-4 school in Zutphen
(06-01-2016 / Jeugd / 76087)
Deze schriftelijke vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Artikel “Vakbond blokkeert inzet succesvolle kleine brandweerauto”
(07-02-2016 / Veiligheid / 78177)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Benoeming Raad van Toezicht Ons Huis
(04-02-2016 / Griffie / 78276)
deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Motie Gemeenteraad Montferland inzake verdeelsystematiek VNOG
(10-02-2016 / Veiligheid / 69140)
Deze 'rondzendmotie' kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
05Bedankbrief voor festiviteiten tgv het afscheid als burgemeester van Zutphen
(15-02-2016 / Programma's Projecten en Processen / 68718)
Deze bedankbrief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019
(03-02-2016 / Bestuursondersteuning / 77903)
Deze brief ter afdoening in handen van de Auditcommissie stellen
02Boardletter 2015 - controle jaarrekening 2015
(10-02-2016 / 78272)
De Boardletter ter afdoening in handen stellen van de Auditcommissie
03Verzoek om onttrekking terrein hoek Henri Dunantweg en Houtwal aan openbaarheid
(17-02-2016 / Veiligheid / 78751)
Ter afdoening in handen van het College
04Reactie van gemeente Voorst op verdeelmodel VNOG
(10-02-2016 / Veiligheid / 69140)
De portefeuillehouder als lid van het DB van de VNOG, aan het DB laten melden dat de raad zich aansluit bij het verzoek van de raad van de gemeente Voorst.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 29 februari 2016de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek