Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 28 januari 2019

BESLUIT
Griffienummer: 2018-0144

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 14 januari 2019;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen met betrekking tot de handhaving van het kettingbeding Plangebied Terra Nova (Leesten-Oost)
GroenLinks
(20-11-2018 / Programma's Projecten Processen / 132457)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen van over Wmo toezicht
D66
(30-11-2018 / Maatschappelijke zaken / 132917)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving aangenomen.
03Informatie over beleid rechtspositie
(20-12-2018 / HRM / 133486)
De informatie voor kennisgeving aannemen.
04Introductie Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
(20-12-2018 / HRM / 133284)
De informatie voor kennisgeving aannemen.
05Investeert de bank van uw gemeente in de palmolie-industrie?
(10-01-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
06Planning 2019 GGD NOG
(12-12-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
07GS-besluit tot repressief financieel toezicht over 2019
(13-12-2018 / Control / 133526)
Voor kennisgeving aannemen.
08Wijzigingen in de directie en het bestuur van PlusOV
(21-12-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
09Hijs de Regenboogvlag!
(09-01-2019 / Bestuursondersteuning / 134765)
Voor kennisgeving aannemen.
10Deelname Subsidieregeling Landschap en biodiversiteit
(07-01-2019 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 134558)
Voor kennisgeving aannemen.
11Onderzoekopzet naar financieel perspectief ZutphenRekenkamer
(08-01-2019 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 134618)
Deze onderzoeksopzet kan voor kennisgeving worden aangenomen.
12Voorlichting gezondheidsrisico's van zendmasten (uitrollen van 5G-netwerken)
(08-01-2019)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Gewijzigde begroting Tribuut 2019
(04-12-2018 / Control / 118756)
Ter afdoening in handen van het college stellen, met het verzoek een concept zienswijze voor de raad voor te bereiden.
02Bestuursagenda 2019-2023 en uitgangspunten begroting 2020 ( GGD NOG)
(05-12-2018 / Maatschappelijke zaken / 133105)
Ter afdoening in handen van het college stellen, met het verzoek een concept zienswijze voor de raad voor te bereiden.
03Zienswijze tegen Ontwerpbestemmingsplan Zonneakker Revelhorst
(08-01-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 119917)
Deze zienswijze kan in handen worden gesteld van het college, zodat hij bij het vervolg van het opstellen van het betreffende bestemmingsplan kan worden betrokken.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Actie voor een schone lucht - Houtstook hoort daar niet bij en 2) Implementatie Green City Concept bij nieuwbouw 3) Compensatie bij houtkap
(20-12-2018 / Vergunningen & Handhaving / 134752)
Aan het Forum terugkoppelen wat er met deze brief is gebeurd.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 28 januari 2019de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek