Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 27 maart 2017

BESLUIT
Griffienummer: 2017-0032

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 13 maart 2017;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Terugblik 2016 Sensire
(23-02-2017)
document kan voor kennisgeving worden aangenomen
02Campagne Allemaal Roze Harten voor rechtvaardiging, erkenning, gelijkheid en ontwikkeling
(07-03-2017)
brief kan voor kennisgeving worden aangenomen
03Taakstelling huisvesting statushouders 2e helft 2016
(07-03-2017 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 99742)
brief kan voor kennisgeving worden aangenomen
04Mosquito: oorsuizen en hoofdpijn klachten
(14-03-2017)
Stukken voor kennisgeving aannemen.
05Chroom-6 en arsenicum in houtrook (kom in actie tegen kanker)
(14-03-2017)
Stukken voor kennisgeving aannemen.
06Standpunten vd politieke partijen omtrent de legalisering van online gokken in Nederland
(14-03-2017)
Stukken voor kennisgeving aannemen.
07Reis naar Berlijn
(14-03-2017)
Brief voor kennisgeving aannemen.
08Aanbiedingsbrief en Jaarverslag ombudsman 2016
(14-03-2017 / Bestuursondersteuning / 98062)
Stukken voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
02Plaatsen vd groene container
(15-03-2017 / Beheer en Onderhoud / 100584)
Brief ter afdoening in handen stellen van het college.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 27 maart 2017de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek