Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 27 januari 2020

BESLUIT
Griffienummer: 2019-0136

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 13 januari 2020;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Bruidsschat ivm de invoering van de Omgevingswet van Gelders Genootschap
(10-12-2019)
De brief kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen en meegegeven aan de raadswerkgroep omgevingswet.
02Motie afschaffen verhuurdersheffing NL
(03-12-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
03Ernstige zorgen consequenties en impact 5G straling
(27-11-2019 / Maatschappelijke zaken / 155377)
Voor kennisgeving aannemen.
04Informeren over de gezondheidsrisico's van 5G
(27-11-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
05Themanummer 100 jaar Gelders Genootschap
(03-12-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
06Plan van aanpak kostenreductie 2020 (Plus OV)
(06-12-2019 / Maatschappelijke zaken / 143239)
Voor kennisgeving aannemen.
06Vuurwerk - verzoek om u openlijk uit te spreken tegen particulier afgestoken vuurwerk (gemeente Weesp)
(21-01-2020)
De motie van de gemeente Weesp kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Motie 'Niet spelen met vuur' (Gemeente Putten)
(06-12-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
07Brief Tweede Kamer inzake verzoek verbod op vuurwerk
(21-01-2020 / Veiligheid / 158541)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Gelders Sportakkoord 2.0
(10-12-2019 / Maatschappelijke zaken / 156172)
Voor kennisgeving aannemen.
10Kappen eiken Helbergen
(05-12-2019 / Vergunningen & Handhaving / 154143)
Voor kennisgeving aannemen.
11Rapport 'Ik ben meer dan mijn problemen'
(13-12-2019 / Maatschappelijke zaken / 156457)
Voor kennisgeving aannemen.
12Motie uitbreiding gemeentelijk belastinggebied (gemeente Horst aan de Maas)
(11-12-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
13Samenwerking bestrijding Kinderarmoede 2019
(12-12-2019 / Jeugd / 156433)
Voor kennisgeving aannemen.
15Schriftelijke vragen over de toekomst van wijkcentrum De Uitwijk
PvdA
(05-11-2019 / Maatschappelijke zaken / 154992)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
16Motie over Toekomstvisie VNOG (gemeenteraad Aalten)
(19-12-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
17Motie Trap-op-trap-af van het gemeentefonds (gemeente Almelo)
(20-12-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
18Raadsconsultatie concept RES
(20-12-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 156884)
Voor kennisgeving aannemen. De nadere lokale planning is inzichtelijk via het overzicht van nog te agenderen onderwerpen dat geagendeerd staat in het Technisch Blok.
19Motie Voorstel tot overhevelen 'niet beïnvloedbare kosten' Jeugdhulp naar de Rijksoverheid (gemeente Dongen)
(20-12-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
20Aanbieding informatiemap 5G en Gezondheid
(19-12-2019 / Maatschappelijke zaken / 156817)
Voor kennisgeving aannemen.
21Uiten zorgen concept-Toekomstvisie VNOG
(19-12-2019 / Veiligheid / 156818)
Voor kennisgeving aannemen.
22Levend Laboratorium 2020
(07-01-2020)
De brief en de bijlage kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
23Motie Vreemd 'Samen Trap-op-trap-af' (gemeente Montferland)
(07-01-2020)
Deze motie van de gemeente Montferland kan voor kennisgeving worden aangenomen.
24Planning GGD NOG 2020
(09-01-2020 / Maatschappelijke zaken / 157902)
De informatie van GGD Noord- en Oost-Gelderland over de planning in 2020 met betrekking tot de vergaderingen van het algemeen bestuur en de begrotingsprocedure kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
25Internationale Vrouwendag 2020
(03-01-2020)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
26Internetconsultatie
(08-01-2020 / Maatschappelijke zaken / 157915)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
27Motie Brandweerzorg (gemeente Nunspeet)
(07-01-2020)
De motie van de gemeente Nunspeet kan voor kennisgeving worden aangenomen.
28Motie 'Afschaffing verhuurdersheffing' (gemeente Achtkarspelen)
(07-01-2020)
De motie van de gemeente Achtkarspelen kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Definitieve oplossing geluidsoverlast Cafe de Spaan
(28-11-2019 / Veiligheid / 154334)
Ter afdoening in handen van het college stellen.
02Vestiging van horeca Coenensparkstraat
(10-12-2019 / Programma's Projecten Processen / 152544)
De brief ter afhandeling in handen van het college stellen.
03Bezwaarschrift toeristenbelasting 2020 (o.a. Camping Warnsveld)
(13-12-2019 / Control / 156481)
Deze brief is onder de aandacht van de raad gebracht, zodat hij kon worden betrokken bij de behandeling van het raadsvoorstel over de belastingtarieven in de raadsvergadering van 16 december 2019. De brief kan nu ter afdoening in handen van het college worden gesteld.
04Bezwaar verhoging toeristenbelasting (o.a. Kampeerboerderij 't Olthof)
(13-12-2019 / Control / 156482)
Deze brief is onder de aandacht van de raad gebracht, zodat hij kon worden betrokken bij de behandeling van het raadsvoorstel over de belastingtarieven in de raadsvergadering van 16 december 2019. De brief kan nu ter afdoening in handen van het college worden gesteld.
05Bezwaar voorgenomen verordening toeristenbelasting 2020 (KHN)
(13-12-2019 / Control / 156479)
Deze brief is onder de aandacht van de raad gebracht, zodat hij kon worden betrokken bij de behandeling van het raadsvoorstel over de belastingtarieven in de raadsvergadering van 16 december 2019. De brief kan nu ter afdoening in handen van het college worden gesteld.
06Bezwaar voorgenomen verordening toeristenbelasting 2020 (De Heicohoeve)
(13-12-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 156435)
Deze brief is onder de aandacht van de raad gebracht, zodat hij kon worden betrokken bij de behandeling van het raadsvoorstel over de belastingtarieven in de raadsvergadering van 16 december 2019. De brief kan nu ter afdoening in handen van het college worden gesteld.
07Uitgangspuntennota 2021 (GGD)
(03-12-2019 / Maatschappelijke zaken / 155806)
De brief ter beantwoording aan het college voorleggen. Indien overwogen wordt een zienswijze in te dienen, deze zienswijzenbrief ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
08Onttrekken van parkeerplaatsen aan de Rijkenhage aan het openbaar verkeer
(18-12-2019 / Veiligheid / 154065)
De brief voor een antwoordbrief in handen van het college stellen. De antwoordbrief van het college ter inzage te leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Bestemmingsplan Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind
(04-12-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 154974)
Het college verzoeken een reactie namens de raad voor te bereiden. (Dit is na binnenkomst reeds in werking gezet.)
02Waar vindt racisme plaats?
(19-12-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 155184)
De brief kan desgewenst worden betrokken bij de bespreking van de motie Sinterklaasintocht.
03Monumentenstatus Meisjesvakschool, Vispoortplein te Zutphen
(10-12-2019 / 156103)
De brief betrekken bij de behandeling van de Motie Behoud voormalige Meisjesvakschool.
04Onderzoek naar waarde voormalige Meisjes Vakschool (Stichting de Oude H.B.S.)
(13-12-2019 / Programma's Projecten Processen / 156447)
De brief betrekken bij de behandeling van de Motie Behoud voormalige Meisjesvakschool.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 27 januari 2020de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek