Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 26 september 2016

BESLUIT
Griffienummer: 2016-0114

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 12 september 2016;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
Heffing van reclamebelasting op industrieterreinen
(24-08-2016 / Administratie / 89212)
 
01Kennismakelaar Vrijetijdseconomie
(02-09-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 89686)
De brief van de Stichting Achterhoek Toerisme kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Taakstelling huisvesting vergunninghouders 1e helft 2016
(02-09-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 89691)
deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Kennisgeving benoeming tot raadslid H. Brouwer
(01-09-2016 / Griffie / 89646)
De kennisgeving en het benoemingsbesluit van de heer Brouwer kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
04Vaststelling begroting 2017 en jaarstukken 2015 Omgevingsdienst Achterhoek
(01-09-2016 / Vergunning en Handhaving / 81589)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Controleverklaring jaarrekeningen 2015
(07-09-2016 / Control / 89869)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Open brief ernstige zorgen gebied Eefde-West
(06-09-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 87473)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Kopie van brief aan ProRail inzake zitgelegenheid stationshal te Zutphen
(06-09-2016 / Maatschappelijke zaken / 89820)
Deze brief ter afdoening in handen van het college stellen. De reactie van het college ter inzage leggen voor het Forum.
02Jurisprudentie Raad van State inzake de rechtstreekse werking van het EVRM, en andere internationale mensenrechtenverdragen, voor het lokaal bestuur.
(07-09-2016 / Publiekzaken / 89894)
Deze brief ter afdoening in handen van het college stellen. De reactie van het college ter inzage te leggen voor het Forum.
03Aandringen op langjarige gebruikersovereenkomst Historisch-Educatief erf Erve Eme, Harenbergweg 1 (Kaardebol)
(09-09-2016 / Archeologie / 90021)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. De antwoordbrief ter inzage leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 26 september 2016de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek