Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 26 januari 2015

BESLUIT
Griffienummer: 2014-0189

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 12 januari 2015;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Brief inzake naamswijziging Fractie Jansen in BewustZW
(06-01-2015 / Griffie / 50112)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen. De benodigde aanpassingen zijn door de griffie uitgevoerd.
02Schriftelijke vragen inzake antwoorden feitenrelaas AZC
(22-12-2014 / P&P / 49494)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Reactie op de tijdelijke sluiting van Café Bubbels
(07-01-2015 / KC/V&H / 50215)
Voor kennisgeving aannemen.
04Vergaderschema AB 2015 en planning begroting 2016
(29-12-2014 / KC/PBI / 49848)
Voor kennisgeving aannemen.
05Circulaire inzake samenloop vergoedingen raadsleden met een uitkering
(24-12-2014 / BV/IA / 49672)
Voor kennisgeving aannemen.
06Uiten ergenissen wegwerkzaamheden en verleggingen Van Essenstraat
(12-12-2014 / StB/OR / 49338)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Zienswijze op aanvraag exploitatievergunning Uffies BV
(21-12-2014 / KC/V&H / 48605)
Ter afdoening in handen van het college stellen.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 26 januari 2015de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek