Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 26 april 2021

BESLUIT
Griffienummer: 2021-0041

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 8 april 2021;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over Kansen voor particuliere wooninitiatieven
GroenLinks
(05-01-2021 / Programma's Projecten Processen / 180535)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
02Schriftelijke vragen over Werkbedrijf GelreWerkt!
D66
(16-02-2021 / Maatschappelijke zaken / 183041)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
03Schriftelijke vragen over de nieuwe Wet inburgering
D66
(23-02-2021 / Maatschappelijke zaken / 183586)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
04Schriftelijke vragen over parkeerperikelen Ramshof Warnsveld
ChristenUnie
(23-02-2021 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 183589)
Kennisnemen van de beantwoording van het college op deze schriftelijke vragen.
05Openbare mededeling (Daly Plastics BV)
(18-03-2021 / Vergunningen & Handhaving / 185289)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Vrije motie Minimumloon naar 14 euro (gemeente Eindhoven)
(23-03-2021)
De motie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Betrek bewoners bij de RES (Vereniging Eigen Huis)
(23-03-2021 / Programma's Projecten Processen / 161284)
Het bericht kan voor kennisgeving worden aangenomen.
0820210329 Stand van zaken VNOG COVID-19
(31-03-2021 / Veiligheid / 185992 )
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Ondersteuning motie borstonderzoek (gemeente Noaberkracht Dinkelland Tubbergen)
(01-04-2021)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Verkeersgevaarlijke situatie Vispoortplein/binnenstad
(18-03-2021 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 185445)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
11Motie Huishoudelijke hulp WMO (gemeente Roerdalen)
(24-03-2021)
De motie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
12Klacht rookoverlast (op verzoek ombudsman)
(31-03-2021 / Vergunningen & Handhaving / 186015)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
13Voortgang Sportvisserij Loodvrij, het terugdringen van het loodgebruik in de sportvisserij (Sportvisserij Oost-Nederland)
(23-03-2021)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
14Ontwerpbestemmingsplan "Kerkhofweg 10" Warnsveld
(23-03-2021 / Vergunningen & Handhaving / 160611)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
15Aanpak ganzenbeheer 2021
(18-03-2021 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 182321)
De antwoordbrief van de gemeente Zutphen kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 26 april 2021de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek