Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 25 september 2017

BESLUIT
Griffienummer: 2017-0108

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 11 september 2017;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Werkplan griffie Zutphen 2018
(05-09-2017)
Het werkplan 2018 van de griffie voor kennisgeving aannemen.
02Vervolgtraject inkoop 2019
(07-09-2017 / Maatschappelijke zaken / 109966)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Gedecoreerden Koningsdag
(05-09-2017 / Bestuursondersteuning / 109634)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Seniorvriendelijk gemeentebeleid
(05-09-2017)
De brief en de bijlagen kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
05Inkomen voorzitter raad van bestuur vd BNG
(12-09-2017)
voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01'College misbruikt eigen subsidieregeling'
(05-09-2017 / Maatschappelijke zaken / 109581)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. De antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Erfgoed werkt voor uw gemeente
(13-09-2017)
Deze informatie kan door de partijen worden meegenomen bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's voor aankomende gemeenteraadsverkiezingen.
02Glas in 't bakkie
(14-09-2017)
Deze informatie kan door de partijen worden meegenomen bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's voor aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 25 september 2017de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek