Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 25 januari 2021

BESLUIT
Griffienummer: 2020-0121

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 8 januari 2021;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
015G Antennes (Zutphen Ontspant)
(01-12-2020 / 178804)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Terugkoppeling Regionale Bijeenkomst voor Volksvertegenwoordigers dd 25-11-2020
(01-12-2020 / Programma's Projecten Processen / 161284)
De brief en de bijlage kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
0320201127 Stand van zaken COVID-19 (VNOG)
(01-12-2020 / Veiligheid / 178621)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Brief Stand van zaken producten GGD
(02-12-2020 / Maatschappelijke zaken / 178773)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit stelt zich voor
(08-12-2020)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Uitgangspuntennota 2022 (GGD NOG)
(09-12-2020 / Maatschappelijke zaken / 179245)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Planning 2021 (GGD NOG)
(11-12-2020 / Maatschappelijke zaken / 179355)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
0820201202 Stand van zaken COVID-19 (VNOG)
(03-12-2020 / Veiligheid / 178621 )
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Coronacrisis: extra rijksmiddelen lokale cultuur (Ministerie OCW)
(15-12-2020 / Control / 179552)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Aangenomen motie 500 vluchtelingenkinderen (Gemeente Hof van Twente)
(08-12-2020)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Brief Verzoek intrekken besluiten/vergunningen/ontheffingen Windpark IJsselwind (Wertheim advocatuur B.V.)
(24-11-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 178246)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. De schriftelijke reactie(s) van het college ter inzage te leggen voor het Forum.
02 Verzoek intrekking besluiten/vergunningen/ontheffingen Windpark IJsselwind (Stichting Eefde Tegen-wind)
(01-12-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 178677)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. De schriftelijke reactie van het college ter inzage te leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 25 januari 2021de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek