Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 25 april 2022

BESLUIT
Griffienummer: 2022-0030

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van ;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Consultatie EU Commissie over de rule of law
(31-01-2022)
Kennisnemen van Consultatie EU Commissie over de rule of law van Nakad Law.
02Oproep over voorwaarden Kindpakket
(06-02-2022)
Kennisnemen van de oproep om te kijken naar de voorwaarden voor het Kindpakket
03Motie inz. mogelijke aanleg van een Noordtak Betuweroute
(06-02-2022)
Kennisnemen van de motie tegen mogelijke aanleg van een Noordtak Betuweroute door Zevenaar.
04Motie “behoud kinderhartchirurgie UMCG”
(06-02-2022)
Kennisnemen van de motie “behoud kinderhartchirurgie UMCG”.
05Videoboodschap van zorgorganisaties Estinea, Elver, Zozijn en Sius
(06-03-2022)
Kennisnemen van de videoboodschap van zorgorganisaties Estinea, Elver, Zozijn en Sius
06Brief VNO-NCW Gelderland over versterken van de economische basis
(06-03-2022)
Kennis nemen van de brief van VNO-NCW Gelderland over versterken van de economische basis.
07Coronasteun 2e helft 2021 via een algemene uitkering voor cultuur
(06-03-2022)
Kennisnemen van de brief van het min. van OCW over Coronasteun 2e helft 2021 via een algemene uitkering voor cultuur.
08Voornemen Gemeente Brummen om aan te sluiten bij GR Tribuut
(09-03-2022)
Kennis nemen van het voornemen van de Gemeente Brummen om aan te sluiten bij GR Tribuut.
09VNG-ledenbrief Oekraïne
(09-03-2022)
Voor kennisgeving aannemen.
10Inspiratie voor 'Beweging in je coalitieakkoord'
(25-03-2022 / Griffie / 326213)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
11Presentatie ‘op weg naar een nieuwe strategische agenda voor de Cleantech Regio'
(11-03-2022 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 319965)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
12Meer controle op gebruik algoritmen in uw gemeente
(16-03-2022 / Griffie / 326210)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
13Verzilver uw gemeente (NUZO)
(23-03-2022 / Maatschappelijke zaken / 325212)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
14Ondernemersmanifest (ONL voor Ondernemers)
(24-03-2022 / Griffie / 326224 )
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
15Voortgangsnotitie Maart 2022 (Raden in Verzet)
(24-03-2022)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
16Motie Noordtak Betuwelijn (gemeente Haaksbergen)
(25-03-2022)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
17Tienpuntenplan 'Erken, waardeer en ondersteun de mantelzorger'!
(25-03-2022 / Griffie / 326221)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
18Jaarverslag 2021 Rekenkamercie ZutphenRekenkamer
(29-03-2022 / Griffie / 327622)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
19Rol van de Raad voor het Openbaar Bestuur voor nieuwe raadsleden
(30-03-2022 / Griffie / 327887)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
20Opvang vluchtelingen Oekraïne (vragen CU)
ChristenUnie
(10-03-2022)
De antwoordbrief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
21Opvang van Oekraïnische vluchtelingen
SP
(04-03-2022)
De antwoordbrief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
22Besluit subsidie st. Cellowercken
PvdA
(15-02-2022)
De antwoordbrief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
23schriftelijke vragen over Vroegsignalering in de gemeentelijke schuldhulpverlening
D66
(15-02-2022)
De antwoordbrief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
24schriftelijke vragen over de kosten omlegging Kerkpad
Stadspartij, D66, GroenLinks en CDA
(15-02-2022 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 320856)
De antwoordbrief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
25Sloopplannen Ieder1 Baankstraat en Molenweg (de Hoven)
SP
(13-01-2022 / Ruimte Economie en Duurzaamheid)
De antwoordbrief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
26Schriftelijke vragen over overname personeel Hanzehal door het Zutphens Sport en Accommodatiebedrijf
ChristenUnie
(23-12-2021 / Maatschappelijke zaken)
De antwoordbrief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
27Schriftelijke vragen over het groot onderhoud aan de Oude IJsselbrug
GroenLinks
(18-11-2021)
De antwoordbrief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Projectvoorstel Stationsgebied Zutphen
(13-02-2022)
In handen stellen van het college en de raad in kennis stellen van de beantwoording.
02Opvolging politiek café in de Hoven
(06-03-2022)
In handen stellen van het college en de raad in kennis stellen van de beantwoording.
03Kruittorenhoek
(23-03-2022)
In handen stellen van het college en de raad in kennis stellen van de beantwoording.
04Waar blijft Zutphen met een luiercontainer?
(23-03-2022 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 318811)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. De antwoordbrief ter inzage leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Brief gemeenteraad Zutphen aan Raad van Toezicht Gelre Ziekenhuizen
(24-03-2022)
Kennisnemen van de brief van de gemeenteraad aan de Raad van Toezicht van Gelre Ziekenhuizen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 25 april 2022de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek