Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 24 september 2018

BESLUIT
Griffienummer: 2018-0100

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 10 september 2018;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen inzake uitgaven bijzondere bijstand aan bewindvoering
SP
(26-06-2018 / Maatschappelijke zaken / 124780)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen ‘Pilot sluitingstijden horeca’
Burgerbelang
(03-07-2018 / Veiligheid / 124956)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Schriftelijke vragen inzake Beleid parttime ondernemerschap
Stadspartij
(17-05-2018 / Maatschappelijke zaken / 122603)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
04Inkoop jeugdhulp, wmo en mo-bw per 2019
(03-07-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Startpublicatie Meerjarenvisie
(04-07-2018)
De brief en het boekje getiteld "Om over na te denken" kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
06Jaarverslag Muzehof 2017
(05-07-2018)
Het jaarverslag kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Ontslagbrief raadslid mevrouw Pennings-Hanemaaijer
(10-07-2018 / 125409)
Het ontslagverzoek van mevrouw Pennings-Hanemaaijer kan voor kennisgeving worden aangenomen. De procedure om in haar opvolging te voorzien is in gang gezet.
08Werkt uw ICT nog bij een noodgeval?
(10-07-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Motie vreemd aan de orde van de dag op grond van artikel 29 RvO: Niet boren naar gas
(11-07-2018)
De motie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
(11-07-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
11Correspondentiebrieven over bezwaren inzake 'Luchtbehandelingskast' Gemeentehuis Zutphen
(17-07-2018 / Vergunningen & Handhaving / 125501)
De brief kan, gelet op het feit dat deze al is gericht aan het college, voor kennisgeving worden aangenomen.
12Begroting 2019 Tribuut
(17-07-2018 / Control / 118756)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
13Locatie voor recreatiepark gevraagd
(17-07-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 125586)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
14Rapport 'Armoede door de ogen van kinderen'
(17-07-2018 / Maatschappelijke zaken / 125785)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
15Klanttevredenheidsonderzoeken en evaluatie verbeterplan PiM
(19-07-2018 / Maatschappelijke zaken / 125938)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
16Persbericht inzake enquête profielschets nieuwe commissaris van de Koning
(20-07-2018)
Het bericht kan voor kennisgeving worden aangenomen.
17Jaarverslag Woonkeus Stedendriehoek 2017
(01-08-2018)
Het jaarverslag kan voor kennisgeving worden aangenomen.
18Aanbod gratis Bijbel
(01-08-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
19Lokale Monitor 2018 (FNV)
(03-08-2018)
Het bericht kan voor kennisgeving worden aangenomen.
20Nieuw leven, opstandingsleven
(09-08-2018)
Het bericht kan voor kennisgeving worden aangenomen.
21Stand van zaken AZC Zutphen
(09-08-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
22Verslag buurtbijeenkomst Aardgasvrije buurt
(29-06-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
23Top 10 bestuurlijke aandachtspunten portefeuille ICT
(26-06-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
24Antwoordbrief Presentatiegids Bokbierdag
(01-08-2018 / Veiligheid / 123014)
Voor kennisgeving aannemen.
25Ter kennisneming: Motie kinderpardon Gemeenteraad Waalwijk
(28-08-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
26Uitvoering van motie van de raad van de gemeente Zevenaar inzake Duurzaamheid
(21-08-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
27Onderzoek afvalinzameling 2018 Infographic voor gemeente Zutphen
(15-08-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
28Publieksversie Jaarverslag Cleantech Regio 2017
(21-08-2018 / Bestuursondersteuning / 127265)
Voor kennisgeving aannemen.
29Verzoek om eerbiediging van de zondagsrust t.a.v. koopzondagen
(28-08-2018 / Veiligheid / 127512)
Voor kennisgeving aannemen.
30Is uw bestuursakkoord ouderenvriendelijk?
(03-07-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
31Motie gemeente Simpleveld 'Proceskosten naar aanleiding van WOZ-bezwaren'
(21-08-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
32Tips voor een bewuster insectenbeheer (deel 2)
(30-08-2018 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 127719)
De stukken kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
33Kennisgeving benoeming tot raadslid van dhr. Putker
(06-09-2018 / Griffie / 128005)
Voor kennisgeving aannemen.
34Kennisgeving benoeming tot raadslid van mevr. Van Wamel
(06-09-2018 / Griffie / 128006)
Voor kennisgeving aannemen.
35Manifest aan de gemeenten en waterschappen
(05-09-2018)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
36Circulaire wijziging bezoldigingsbedragen
(28-08-2018 / HRM / 127204)
De Circulaire wijziging bezoldigingsbedragen kan voor kennisgeving worden aangenomen.
37schriftelijke reactie Perspectief op voorgenomen bezuinigingen
(10-09-2018 / Control / 128222)
De brief kan voor kennisgeving aangenomen worden.
38Brief bezuinigsvoorstel bibliotheekwerk
(10-09-2018 / Control / 128221)
Brief voor kennisgeving aannemen
39Reactie bezuiniging participatie-instrument inwonerspanel
(10-09-2018 / Control / 128133)
Brief voor kennisgeving aannemen.
40Reactie op het rapport BMC Hanzehof
(10-09-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 128374)
Het verzoek kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Zutphen Weigering vaststelling Bp. Driesteek 7
(31-08-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 82398)
Er is beroep ingesteld tegen het besluit om het bestemmingplan Driesteek 7 niet vast te stellen. De Raad van State verzoekt in verband met dit beroep stukken in te sturen voor 13 september 2018. Het is verplicht aan dit verzoek te voldoen. De brief in handen van het college stellen met het verzoek met spoed, in ieder geval voor 13 september 2018, aan dit verzoek te voldoen.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Bijdrage OR Het Plein in het liquidatieproces
(03-07-2018 / Maatschappelijke zaken / 125099)
Deze brief is na binnenkomst op vrijdag 29 juni direct via e-mail aan alle raadsleden toegezonden in verband met de bespreking van het raadsvoorstel over de liquidatie van Het Plein in het Forum van 2 juli 2018. De brief kan nu formeel nog voor kennisgeving worden aangenomen.
02Financiële situatie Zutphen
(05-07-2018 / Control / 125205)
Bij de voorbereiding en besluitvorming van de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2022 rekening houden met deze brief van de Provincie Gelderland.
03Rekenkameronderzoek naar ODA en ZutphenRekenkamer
(04-09-2018 / Vergunningen & Handhaving / 127818)
De Rekenkamercommissie adviseert u om het college te vragen naar de consequenties van de omgevingswet voor: uitvoering en kwaliteit van ODA’s milieutaken en de informatievoorziening voor uw controlerende taak in deze. De Rekenkamercommissie heeft aangeboden het betreffende onderzoek te willen toelichten. Zowel het advies van de Rekenkamercommissie als de toelichting door de Rekenkamercommissie in een Forumvergadering beleggen.
04Vermindering van sfeer tijdens de kermis
(04-09-2018 / Veiligheid / 127797)
Brief betrekken bij de bespreking van de motie 'Kermis moet blijven' in het Forum.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 24 september 2018de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek