Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 24 oktober 2016

BESLUIT
Griffienummer: 2016-0130

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 10 oktober 2016;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Memo aan raden en colleges doorontwikkeling september 2016
(26-09-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 91109)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 24 oktober 2016de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek