Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 24 februari 2014

BESLUIT
Griffienummer: 2014-0029

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 10 februari 2014;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over het Broederenklooster
(03-02-2014 / P&P / 15559)
Voor kennisgeving aannemen
02Schriftelijke vragen over gebruik van mosquito bij ingang Albert Heijn bij Polsbroek te Zutphen
(29-11-2013 / Griffie / 10531)
Voor kennisgeving aannemen.
03Schriftelijke vragen inzake het Rijksmonument "De Wildeman"
(17-01-2014 / P&P / 14770)
Voor kennisgeving aannemen
04Reactie op discussie avond Erfgoed café
(31-01-2014 / KC/Omg / 15877)
Deze e-mail kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Verzoek in collegevergadering op zoek te gaan naar financiële ruimte om alsnog in te stemmen met voorstel
(04-02-2014 / KC/PBI / 15824)
De raad kan vanuit zijn ombudsfunctie deze brief voor kennisgeving aannemen.
06Uiting van zorg over besteding van geld voor gezondheidszorg (met name psychiatrische zorg
(10-02-2014 / KC/PBI / 16307)
Deze e-mail kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Referendum mbt Intergemeentelijke Structuurvisie IJsselsprong
(13-12-2013 / KC/Omg / 11793)
Deze brief is in de vergadering van 13 januari 2014 om advies in handen van het college gesteld. Het college heeft een concept antwoordbrief voor de raad voorbereid en voorgesteld wordt om deze nu te versturen.

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 24 februari 2014de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek