Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 23 september 2019

BESLUIT
Griffienummer: 2019-0076

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 9 september 2019;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen inzake de situatie wijkcentrum de Waterkracht / Hotspot Hutspot
Burgerbelang
(30-04-2019 / Wijkregie / 141927)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen over dekking vrijwilligersverzekering
(09-07-2019 / Administratie / 146773)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Getekende motie tekorten Sociaal Domein (Montferland)
(09-07-2019)
De motie tekorten sociaal domein van de gemeente Monterferland kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04 Pluim en domper voor maaien gras Woningstichting Ons Huis
(09-07-2019 / Beheer en Onderhoud / 146522)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Motie tekorten Sociaal Domein (Gemeente Oude IJsselstreek)
(09-07-2019)
De motie tekorten Sociaal Domein uit de gemeente Oude IJsselstreek kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Motie 'Als we verder de trap af moeten, komen we onder water' (gemeente Heemstede)
(09-07-2019)
De motie van de gemeente Heemstede kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Handreiking ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’
(02-07-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 146228)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
08Jaarstukken 2018, Begrotingswijziging 2019, Programmabegrotlng 2020-2023 (VNOG)
(05-07-2019 / Veiligheid / 146489)
De brief en achterliggende stukken van de VNOG kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
09GGD Kankerclusteronderzoek openbaar
(16-07-2019 / Maatschappelijke zaken / 135167)
Voor kennisgeving aannemen.
10Uitkomsten kankerclusteronderzoek, metingen bij bedrijven en grondwateronderzoek en bijeenkomst 18 juli
(16-07-2019 / Maatschappelijke zaken / 135167)
Voor kennisgeving aannemen.
11Onderzoeksopzet Kaderstelling Jeugdzorg Zutphen rekenkamercieRekenkamer
(10-07-2019 / Maatschappelijke zaken / 146921)
Voor kennisgeving aannemen.
12Aanbiedingsbrief Toekomstplan 2020 (Tribuut)
(12-07-2019 / Administratie / 147187)
Voor kennisgeving aannemen.
13Toegankelijkheid digitale informatie en dienstverlening
(17-07-2019 / Informatisering en Automatisering / 146771)
Voor kennisgeving aannemen.
14Motie Gemeente Oostzaan over 'Toename discriminatie'
(11-07-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
15Publicatie verenigingsstrategie Gemeenten 2024
(10-07-2019 / Bestuursondersteuning / 146334)
Voor kennisgeving aannemen.
16Gratis woningscan (nu ook beschikbaar voor raadsleden)
(16-07-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
17Muziek Museum Zutphen - betoog bij de petitie
(18-07-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 147080)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
18Brief en motie: Noodzaak aanpassing rekenmethode accres Algemene Bijdrage (gemeente Culemborg)
(17-07-2019)
De brief en motie van de gemeente Culemborg kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
19Zorgen over doorstroming openbaar vervoer (ROCOV Gelderland)
(13-08-2019 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 149071)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
20RONA rapport evaluatie goederenspoor Oost NL
(13-08-2019 / Vergunningen & Handhaving / 149089)
Het rapport kan voor kennisgeving worden aangenomen.
21Gewijzigde begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2023 (PlusOV)
(13-08-2019 / Maatschappelijke zaken / 143239)
De gewijzigde begroting PlusOV kan voor kennisgeving worden aangenomen.
22CAO regelen voor werknemers met een arbeidsbeperking
(13-08-2019)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
23Informatie toekomstige-nabije besluitvorming inzake 5G straling
(13-08-2019 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 149087)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
24Informatieverzoek over uitrol 5G netwerk
(15-08-2019 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 149253)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
25Motie PPN M2 mbt begrotingsevenwicht (Gemeente Renkum)
(12-08-2019)
De motie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
26Zienswijze van de Werkgroep Red Gelderland op de internetconsultatie
(13-08-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 149052)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
27Verzoek oplossen geluidshinder van gemeentelijke transportmiddelen Ooyerhoekseweg
(20-08-2019 / Beheer en Onderhoud / 149437)
De brief voor kennisgeving aannemen.
28Uiting ongenoegen verdwijnen muziekmuseum Geelvinck
(22-08-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 149572)
De brief voor kennisgeving aannemen.
29Bestendiging Muziek Museum Zutphen in 'De Wildeman'
(22-08-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 149623)
De brief voor kennisgeving aannemen.
30Elektromagnetische straling en wijzigingsvoorstel Telecomwet
(28-08-2019 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 149222)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
31Schriftelijke vragen inzake stichting Perspectief
Burgerbelang
(19-07-2019 / Maatschappelijke zaken / 147728)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
32Schriftelijke vragen over vraagdocument Perspectief/inrichting lokale sociale infrastructuur
D66
(20-08-2019 / Maatschappelijke zaken / 149455)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
33Verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staat (BZK)
(04-09-2019 / Griffie / 150442)
Voor kennisgeving aannemen.
34Mogelijkheden voor hulp bij start bedrijf
(30-08-2019 / Maatschappelijke zaken / 150084)
Voor kennisgeving aannemen.
35Bezorgde burger volksgezondheid 1-3, 2-3, 3-3 (5G netwerk)
(03-09-2019 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 150215)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Gezondheidsproblemen door windmolens
(20-08-2019 / Vergunningen & Handhaving / 149457)
Desgewenst betrekken bij de bespreking over het bestemmingsplan windmolenpark IJsselwind in het forum van 9 september 2019.
02GGD Kankerclusteronderzoek en Milieufactoren onvolledig in beeld
(03-09-2019)
Desgewenst betrekken bij de bespreking over het bestemmingsplan windmolenpark IJsselwind in het forum van 9 september 2019.
03Windpark IJsselwind
(03-09-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 137386)
Desgewenst betrekken bij de bespreking over het bestemmingsplan windmolenpark IJsselwind in het forum van 9 september 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 23 september 2019de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek