Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 23 september 2013

BESLUIT
Griffienummer: 2013-0135

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 9 september 2013;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Dankbrief K. van der Heijden
(04-09-2013 / Griffie / 121529)
Deze brief van de oud raadsgriffier kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen over ook lokaal vormgeven van Landelijk Techniekpact 2020
(17-05-2013 / P&P / 112722)
Voor kennisgeving aannemen.
03Schriftelijke vragen over ontvangen brief van Zorggarant
(13-08-2013 / KC/PBI / 120443)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verzoek om zongeluidswal te plaatsen langs Van Drinenstraat na bericht in Stentor over voornemen van Bron Solar ook een te plaatsen langs N348 bij Cortenoeversebrug
(27-08-2013 / KC/Omg / 121080)
Deze email kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld, zodat de suggestie kan worden overwogen.
02Informeren toekomst huisvestingsplan Vrije Scholen Zutphen en verzoek vragen tijdens forum scholen en krimp 9/9 mondeling toe te lichten
(09-09-2013 / KC/PBI / 121647)
Bij de presentatie scholen en krimp in het Forum van 9 september 2013 heeft dhr. Schiltman deze brief ter kennisname alvast uitgedeeld onder de aanwezigen. De brief kan ter afdoening in handen worden gesteld van het college.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 23 september 2013de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek