Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 23 oktober 2017

BESLUIT
Griffienummer: 2017-0126

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 9 oktober 2017;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over mogelijke laagvliegroute naar en van Lelystad over Zutphen en Warnsveld
(15-09-2017 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 110240)
Deze vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen over Luchtbehandeling en verwarming
(22-09-2017 / Grondzaken en Vastgoed / 110794)
Deze vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Schriftelijke vragen over fin. tekort zwembad De IJsselslag
(21-07-2017 / Maatschappelijke zaken / 108654)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
04Voorkom Kerststress 2017
(04-10-2017 / Veiligheid / 111217)
brief voor kennisgeving aannemen
05Motie Gemeente Heerde
(10-10-2017)
voor kennisgeving aannemen

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verzoek van bewoners Veerstraat e.o. om besluit wijziging bestemmingsplan Zuid-Oostkwartier
(04-10-2017 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 110696)
Brief ter afdoening in handen van het college en de antwoordbrief ter informatie aanbieden aan de raad.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 23 oktober 2017de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek