Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 23 mei 2016

BESLUIT
Griffienummer: 2016-0057

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 9 mei 2016;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Vragen nav beantwoording schriftelijke vragen over verleden/heden/toekomst van De Kas
(14-03-2016 / Grondzaken en Vastgoed / 76086)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen inzake vergunning BMC en bestemmingsplan Fort de Pol
(29-01-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 77530)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Uitvoering van de nieuwe Wet natuurbescherming
(08-02-2016 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 78127)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
04Kompas Right to Challenge
(29-04-2016)
voor kennisgeving aannemen
05Zelfstandig raadsbudget
(29-04-2016)
voor kennisgeving aannemen
06GGD standpunt t.a.v. gezondheidsschade door straling van draadloze communicatie
(28-04-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 83499)
brief kan voor kennisgeving worden aangenomen
07Motie over gratis ter beschikking stellen VOG's
(26-04-2016 / Griffie)
voor kennisgeving aannemen. fracties kunnen desgewenst initiatief nemen om dit op te pakken.
08Afsprakenkader Woningbouwprogrammering Stedendriehoek 2015-2024
(25-04-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 82091)
brief voor kennisgeving aannemen. is gericht aan het college.
10Benoeming lid gemeenteraad H. Brouwer
(10-05-2016 / Griffie / 84074)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen. Dhr. Brouwer heeft zijn benoeming intussen al aangenomen en zijn toelating staat geagendeerd in de raad van 23 mei 2016.
11Vestigen dierenklinieken in detailhandel
(04-05-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 83821)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
12Betichting strafbare feiten door gemeente Deventer inzake Best-tas
(04-05-2016 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 83837)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 23 mei 2016de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek