Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 23 maart 2015

BESLUIT
Griffienummer: 2015-0033

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 9 maart 2015;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Aansluiting bij Onderzoeksraad Integriteit Overheid
(02-03-2015 / BV/IA / 55301)
De brief kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
02Informeren over reacties oproep geven duidelijkheid zorg na 01-01-2015
(24-02-2015 / P&P / 46952)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Rapportage uitvoering Wwb voor jongeren (18-27 jaar)
(09-03-2015 / KC/PBI / 55908)
Deze rapportage kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Kopiebrief aan Het Plein over "Bureau en het niet koppelen van bestanden"
(04-03-2015 / P&P / 55775)
Deze brief kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Protest tegen/visie op biomassacentrale
(02-03-2015 / KC/V&H / 55199)
De brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld.
02Zienswijze op exploitatievergunning horeca van Het Dagelijks Bestaan
(18-02-2015 / KC/V&H / 51661)
Deze 27 zienswijzen kunnen in handen worden gesteld van het college, zodat ze kunnen worden meegenomen in de zienswijzenota die bij de behandeling van het bestemmingsplan aan de raad wordt voorgelegd.
03Bezwaar tegen kappen 200 stuks Hollandse eiken Laan naar Eme
(05-03-2015 / KC/V&H / 55659)
Deze kan ter afhandeling in handen van het college worden gesteld.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01aanbieden Jaarplan Het Plein 2015
(24-02-2015 / P&P / 54818)
De brief kan desgewenst worden betrokken bij de presentatie Oprichting regionaal werkbedrijf in het Forum van 23 maart 2015.
02Bestuursscan aan adviescommissie de Graaf ikv het project Sterk Bestuur in Gelderland
(19-02-2015 / P&P / 54175)
De brief met de bestuursscan kan alvast in handen van het college worden gesteld. Wanneer ook het (regio-) rapport van de Adviescommissie De Graaf is ontvangen kan de bespreking in het Forum plaatsvinden.
03Advies beslisdocument Regionaal Werkbedrijf Stedenvierkant (RWS)
(05-03-2015 / P&P / 55525)
De adviezen van de cliƫntenraad van Het Plein kunnen door de raad worden betrokken bij de presentatie over het Regionaal werkbedrijf die op 23 maart geagendeerd staat in het Forum.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 23 maart 2015de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek