Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 23 juni 2014

BESLUIT
Griffienummer: 2014-0084

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 2 juni 2014;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over rioleringsproblematiek Tjerk Hiddesstraat te Zutphen
(07-05-2014 / StB/OR / 25339)
De vragen en antwoorden voor kennisgeving aannemen.
02Controleverklaring jaarrekening 2013 van de onafhankelijke accountant
(26-05-2014 / Dir/Control / 26900)
Voor kennisgeving aannemen.
03Informeren over aanbod jeugd ggz
(26-05-2014 / KC/PBI / 26902)
Vor kennisgeving aannemen.
04Verzoek om in VNG-verband verantwoordelijkheid te nemen inzake Cao Sociale Werkvoorziening
(02-06-2014 / P&P / 27968)
Voor kennisgeving aannemen.
05Verzoek om deelname aan Dag van de Democratie 15 september
(28-05-2014 / P&P / 27597)
Voor kennisgeving aannemen.
06Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van Automatisering binnen de gem. organisatie
(19-05-2014 / Griffie / 26213)
Voor kennisgeving aannemen.
07Verzoek om besluit te nemen over algemeen belang van sport ikv Wet Markt en Overheid
(26-05-2014 / P&P / 26947)
Voor kennisgeving aannemen.
08Informeren over vertegenwoordiging raads- en forumleden in de gemeenteraad en fora
(06-06-2014 / Griffie / 28719)
Voor kennisgeving aannemen. De griffie zal de benodigde administratieve handelingen verzorgen

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Voorstel voor behoud functies pand Eethuis de Kade
(P&P / 28604)
Ter afdoening in handen van het college stellen.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Zetten van vraagtekens bij politieke gang van zaken mbt bestemming Huize Borro
(14-05-2014 / KC/V&H / 26554)
De brief kan worden betrokken bij de verdere discussie over de motie Nieuwe passende bestemming voor Huize Borro.
02Huize Borro; Appèl namens verschillende ouderenbonden om besluit op aanvraag omgevings- en horecaverg St Eetlust op te schorten
(18-05-2014 / KC/V&H / 26597)
De brief kan worden betrokken bij de verdere discussie over de motie Nieuwe passende bestemming voor Huize Borro.
03Verzoek om reactie inpassingsplan rondweg om De Hoven/Zutphen ihkv ex artikel 3.26 Wet ruimtelijke ordening
(28-05-2014 / KC/Omg / 28024)
Het college verzoeken een zienswijze voor te bereiden en deze ter accordering aan de raad voor te leggen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 23 juni 2014de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek