Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 23 april 2018

BESLUIT
Griffienummer: 2018-0043

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 9 april 2018;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen Sjoemelstroom Gemeente Zutphen
(08-03-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 119241)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen over aanpak gasaansluitingen woningen
(07-02-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 119071)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Groen Verdient de Ruimte - aanbieding manifest Natuurmonumenten en VHG
(03-04-2018)
De stukken kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
04Kindervraag 'Blije mensen op een Gezonde Planeet'
(03-04-2018)
De stukken kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
05Hartelijk gefeliciteerd met uw benoeming
(03-04-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Agenda Cleantech Regio 2019-2023 en samenvatting
(03-04-2018)
De stukken kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
07De 4 grootste veranderingen aankomende 4 jaar
(03-04-2018)
De stukken kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
08Kinderrechten in gemeenten
(05-04-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
08Politiek bedrijven is net (top)sport
(06-04-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
09Energieneutraal maken van de gemeente Zutphen
(05-04-2018)
Deze brief is gestuurd aan de informateurs en in afschrift ook aan de raad. De raad kan de brief voor kennisgeving aannemen.
10Uw kapper doet een beroep op u!
(05-04-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
11Zes instrumenten voor succesvolle uitvoering van de Participatiewet en de banenafspraakSociale
(05-04-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
12Gebruik de Boerderij!
(06-04-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
13'Benut het verleden, investeer in archeologie!'
(06-04-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
14Het bewustzijn deel te zijn van het geheel, de natuur, is essentieel
(05-04-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
15Kindcentra goed voor kinderen
(12-04-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
16Investeer in mensen met verward gedrag
(11-04-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
17Kennismaking
(11-04-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
18 Luchtkwaliteit en coalitie-akkoord
(11-04-2018)
De stukken kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
19Vestigingsbeleid in uw gemeente (2)
(11-04-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
20Vertrouwen en tevredenheid in IVP
(10-04-2018)
De stukken kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Aanbieden Jaarstukken 2017 en Concept Begroting 20198 Regio Stedendriehoek
(05-04-2018 / Programma's Projecten Processen / 120532)
Het college vragen om een concept zienswijze van de raad voor te bereiden.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 23 april 2018de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek