Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 22 september 2014

BESLUIT
Griffienummer: 2014-0127

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 8 september 2014;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen betreffende het asielzoekerscentrum (AZC)
(14-07-2014 / P&P / 33925)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen inzake vestiging asielzoekerscentrum in Zutphen
(21-07-2014 / P&P / 34777)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Schriftelijke vragen inzake leerlingenvervoer
(19-08-2014 / KC/PBI / 37968)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
04Oproep namens vele hulporganisaties om aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in begroting 2015
(29-08-2014 / KC/PBI / 39308)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Beƫindiging lidmaatschap Rekenkamercommissie
(06-09-2014 / Griffie / 39696)
De in de brief aangekondigde beƫindiging van het lidmaatschap van de Rekenkamercommissie is verwerkt in het raadsvoorstel rond de bemensing van de Rekenkamercommissie. Dit raadsvoorstel staat als agenda 6d op de agenda van de Technisch Blok vergadering van 22 september 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 22 september 2014de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek