Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 22 mei 2017

BESLUIT
Griffienummer: 2017-0051

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 8 mei 2017;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Klachten Buro Blauw: Misleidende informatie in de uitzending bij de Monitor overlast houtkachels
(02-05-2017 / Vergunningen & Handhaving / 90636)
voor kennisgeving aannemen
02Openstelling Register Attractie- en Speeltoestellen (RAS) 2017
(04-05-2017 / Veiligheid / 98406)
voor kennisgeving aannemen
03Handreiking integriteitstoetsing politieke partijen
(10-05-2017 / Griffie)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Jaarstukken 2016, begrotingswijziging 2017 en begroting 2018
(09-05-2017 / Vergunningen & Handhaving / 102275)
De (concept) Begroting 2018 in handen stellen van het college met het verzoek een concept zienswijze namens de raad voor te bereiden.
02Informatie over GR Basismobiliteit / aanbieding concept begroting 2018
(11-05-2017 / Maatschappelijke zaken / 102302)
De concept Begroting 2018 in handen stellen van het college met het verzoek een concept zienswijze namens de raad voor te bereiden.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 22 mei 2017de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek