Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 21 september 2020

BESLUIT
Griffienummer: 2020-0063

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het van ;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01kermis
(06-07-2020 / Griffie)
Voor kennisgeving aannemen.
02Kort geding tegen de Nederlandse overheid om 5G te stoppen
(23-06-2020 / Maatschappelijke zaken / 168184)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Motie 'Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers' (gemeente Edam-Volendam)
(23-06-2020)
De motie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Brief 'Zorgelijke situatie rondom luchthavennota 2020-2050 in combinatie met consultatie aanvullingsregel geluid Omgevingswet'
(23-06-2020 / Vergunningen & Handhaving / 168438)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Aandacht voor Nota Leefbaarheid 2020
(24-06-2020 / Veiligheid / 168433)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Motie ALV-VNG betreffende financiën invoering Omgevingswet (Gemeente Noordoostpolder)
(26-06-2020)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Motie ‘Stabieler gemeentefonds’ (gemeente Sint-Michielsgestel)
(07-07-2020)
De motie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
08Motie Onhoudbaar (gemeente Renkum)
(30-06-2020)
De motie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Startnotitie rekenkameronderzoek OmgevingswetRekenkamer
(25-06-2020 / Programma's Projecten Processen / 168547)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10'Een riem onder het hart'
(30-06-2020)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
11Update campagne #500kinderen
(30-06-2020)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
12Motie 'Behoud autonomie lokale rekenkamerfuncties' (Gemeente Noordoostpolder)
(07-07-2020)
De motie van de gemeente Noordoostpolder kan voor kennisgeving worden aangenomen.
13Motie hulp ouders en kinderen toeslagenaffaire
(07-07-2020)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
14Brief 'Burgemeestersmanifest' (incl. 4 bijlagen)
(07-07-2020 / Bestuursondersteuning / 169220)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
15Motie Herverdeling gemeentefonds - Jackpot of lid op de neus (gemeente Almelo)
(08-07-2020)
De motie van de gemeente Almelo kan voor kennisgeving worden aangenomen.
16Motie Meer waardering zorgverleners (gemeente Amelo)
(08-07-2020)
De motie van de gemeente Almelo kan voor kennisgeving worden aangenomen.
17Dag van Zorg en Veiligheid
(08-07-2020)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
18Zienswijzen concept-Begroting 2021-2024 VNOG (gemeente Lcohem)
(23-06-2020 / Veiligheid / 163557)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
19Voortgang actie 'Stop de begrotingserosie'
(25-06-2020 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 168510)
De brief voor kennisgeving aannemen.
20Voorkeurspositie van de luchtvaart (Lely Gate)
(30-06-2020 / Vergunningen & Handhaving / 168438)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
21Kwartaal Update II voor raadsleden 'Actuele ontwikkelingen in de WGR Cleantech Regio'
(30-06-2020 / Bestuursondersteuning / 169019)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
2220200703 Brief Stand van zaken COVID-19 (VNOG)
(07-07-2020 / Veiligheid / 169307)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
23Kastanjebomen langs de IJssel ter hoogte van Badhuisweg
(08-07-2020 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 169427)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
24Brief 'Oproep aan alle partijen in Den Haag, stop deze onrust dit loopt uit de hand!'
(09-07-2020 / Vergunningen & Handhaving / 168438)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
25Motie Opvang kinderen Griekse vluchtelingenkampen (gemeente Loon op Zand)
(13-07-2020)
De motie van de gemeente Loon op Zand voor kennisgeving aannemen.
26Motie 'Voor 14' (gemeente Brunssum)
(14-07-2020)
De motie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
27Begroting 2021-2024 (Vervoerscentrale Stedendriehoek)
(15-07-2020 / Maatschappelijke zaken / 169895)
De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
28Mobiliteit spoort in partijprogramma's
(15-08-2020)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
29Update - opvang en bescherming alleenstaande vluchtelingenkinderen, vanuit Griekenland
(18-08-2020 / Maatschappelijke zaken / 161613)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
30Jaarverslag 2019 (SOKG)
(27-08-2020)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
31Motie Onderwijshuisvesting (gemeente Noordoostpolder)
(17-08-2020)
De motie onderwijshuisvesting van de gemeente Noordoostpolder kan voor kennisgeving worden aangenomen.
32Stand van zaken VNOG COVID-19
(26-08-2020 / Veiligheid / 172751)
De brief van de VNOG met de stand van zaken COVID-19 kan voor kennisgeving worden aangenomen.
33Motie Financiën vanuit het rijk (gemeente Loon op Zand)
(18-08-2020)
De motie van de gemeente Loon op Zand kan voor kennisgeving worden aangenomen.
34Verslag vergadering 09-07-2020, vaststelling begroting 2021 en jaarstukken 2019 (GGD NOG)
(23-07-2020 / Maatschappelijke zaken / 170442)
Het verslag van de vergadering en de vaststelling van de begroting van AB GGD kan voor kennisgeving worden aangenomen.
35Schriftelijke vragen 'Tientallen huurders uit Zutphen laten SP weten de huurverhoging te hoog te vinden'
SP
(19-05-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 165854)
Kennisnemen van de beantwoording.
36Schriftelijke vragen over horeca IJsselkade
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld
(02-06-2020 / Programma's Projecten Processen / 166921)
Kennisnemen van de beantwoording.
37Schriftelijke vragen over veiligheid en straatmeubilair binnenstad
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld
(19-06-2020 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 168180)
Kennisnemen van de beantwoording.
38Schriftelijke vragen over straatnamen in de wijk Leesten
CDA
(20-05-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 165930 )
Kennisnemen van de beantwoording.
39Schriftelijke vragen over voortgang initiatiefvoorstel en moties publieke ruimte
GroenLinks en D66
(16-06-2020 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 167880)
Kennisnemen van beantwoording.
40Schriftelijke vragen over loonsom 2018
D66
(26-03-2019 / Control / 139556)
Kennisnemen van de beantwoording.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Oneens met hoogte toeristenbelasting 2021
(09-07-2020 / Control / 169486)
De brief voor een schriftelijke reactie aan afzender in handen van het college stellen en de antwoordbrief ter inzage leggen voor het forum.
02Zienswijze Bestemmingsplan 'Zutphen, Badhuisweg 3 – Veerstraat 5' (1)
(09-07-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 131995)
De zienswijzen voor een schriftelijke reactie aan afzender in handen van het college stellen en deze reactie ter inzage leggen voor het forum.
03Zienswijze Bestemmingsplan 'Zutphen, Badhuisweg 3 – Veerstraat 5' (2)
(10-07-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 131995)
De zienswijzen voor een schriftelijke reactie aan afzender in handen van het college stellen en de schriftelijke reactie ter inzage leggen voor het forum.
04Zienswijzen luchtvaart nota 2020 - 2050 (Lely Gate)
(10-07-2020 / Vergunningen & Handhaving / 168438)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen en de antwoordbrief ter inzage leggen voor het forum.
05Oud papier en Zutphense verenigingen
(18-08-2020 / Beheer en Onderhoud / 171171)
De brief voor een schriftelijke reactie in handen van het college stellen. De antwoordbrief ter inzage leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Reactie op motie 'Verbod op gebruik glyfosaat in gemeente Zutphen'
(26-06-2020 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 168597)
De brief aan het Presidium voorleggen met het verzoek een reactie aan LTO Noord afdeling West Achterhoek te geven op het gedane aanbod.
02Het verplaatsen/verhogen van een schoorsteen (GMB BioEnergie Zutphen B.V.)
(07-07-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 168927)
De brief aan het Presidium voorleggen met het verzoek een reactie aan GMB BioEnergie Zutphen B.V. te geven op het gedane aanbod.
03Regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan
(03-07-2020 / Veiligheid / 169114)
De brief aan het Presidium voorleggen met het verzoek een reactie aan VNOG te geven op het gedane aanbod.
4Advies omtrent steunen brief gemeenteraad Beesel aan Tweede KamerRekenkamer
(23-06-2020 / Griffie / 168420)
Desgewenst gevolg geven aan het advies van de Rekenkamercommissie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 21 september 2020de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek