Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 21 september 2015

BESLUIT
Griffienummer: 2015-0133

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 7 september 2015;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verzoek om wegverbetering Deventerweg (tussen de Canadezenbrug en de Van der Capellenlaan)
(04-09-2015 / StB/OR / 68637)
Het uitvoeren van onderhoud aan wegen is een bevoegdheid van het college. De raad kan dit verzoek voor kennisgeving aannemen.
02Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2014
(09-09-2015 / KC/PBI / 68891)
Dit rapport met het beeld over de uitvoering van het gemeentelijk toezicht op en de handhaving van de Wet kinderopvang, kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Indienen ontslag burgemeester J.A. Gerritsen
(02-09-2015 / Griffie / 68561)
Tijdens de bijeenkomst in het kader van de start van het nieuwe politieke jaar zijn de raadsleden mondeling geïnformeerd over het besluit van de burgemeester om vanwege het bereiken van de 67 jarige leeftijd een ontslagaanvraag in te dienen bij Zijne Majesteit de Koning. Via deze brief wordt dit besluit ook ter kennis gebracht aan het bestuursorgaan gemeenteraad. De raad neemt daarmee formeel kennis van het ontslagverzoek. De fractievoorzitters zullen binnenkort worden bijeengeroepen om het vervolgproces te bespreken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 21 september 2015de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek