Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 21 november 2016

BESLUIT
Griffienummer: 2016-0140

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 7 november 2016;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Driekant Buiten en onderhuurders
(12-09-2016 / Veiligheid / 90067)
De antwoordbrief is betrokken bij de behandeling van de motie 'Een duurzame toekomst voor De kaardebol' (Forum 07 november 2016)
02Beantwoording schriftelijke Statenvragen statenlid de heer M. Bruins ( 50-plus) over blijverslening
(03-11-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 92779)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Individuele studietoeslag
(01-07-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 86762)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
04Informeren over actuele ontwikkelingen rond bomenkap N346
(13-09-2016 / Veiligheid / 90162)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verzoek verplaatsing Wilhelmina fontein
(28-10-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 92504)
brief ter afdoening in handen stellen van het college
02Horen gemeenteraad inzake voorbereiden inpassingsplan Rondweg N345 De Hoven/Zutphen - Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat
(01-11-2016 / 92597)
Deze brief ter afdoening in handen van het college stellen. De antwoordbrief ter inzage leggen voor het forum.
03Zienswijze mbt omgevingsvergunning voor plaatsing kunststof dikke dame
(02-11-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 92149)
brief ter afdoening in handen stellen van het college

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Reactie Erve Eme op Open Brief Driekant Buiten
(03-11-2016 / Grondzaken en Vastgoed / 90150)
brief is betrokken bij de bespreking in het Forum op 07 november 2016 (Motie: een duurzame toekomst voor De Kaardebol)

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 21 november 2016de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek