Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 20 november 2017

BESLUIT
Griffienummer: 2017-0141

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 6 november 2017;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01VNG Raadsledennieuwsbrief - oktober 2017 (o.a. bijeenkomsten, vernieuwing i/h sociaal domein, Omgevingswet)
(27-10-2017)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Verkiezingsprogramma 2018-2022: gemeente als ‘supporter’ van de ondernemende kappers
(01-11-2017)
Voor kennisgeving aannemen.
03Motie over openbaar toilet
(31-10-2017 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 112769)
Deze brief is na binnenkomst alvast per e-mail rondgestuurd, omdat hij betrekking heeft op een reeds in het Forum van 6 november 2017 geagendeerde motie 'Openbare toiletten in Zutphen'. De opstellers van de motie hebben aanleiding gezien om de geleverde inbreng te verwerken in een nieuwe versie van de motie. De brief kan nu alsnog voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Gaan Zutphen en Lochem een misdaad te plegen?
(03-11-2017)
Ter afdoening in handen stellen van het college.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 20 november 2017de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek