Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 20 juni 2016

BESLUIT
Griffienummer: 2016-0069

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 23 mei 2016;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Lokale bijdragen aan de strijd tegen armoede
(17-05-2016 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 84283)
De mail en de bijlagen kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Ondersteuning motie van de gemeente Amersfoort inzake aanpak houtrook
(30-05-2016 / Vergunning en Handhaving / 84901)
Het stuk kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Ondersteuning motie van de gemeente Amersfoort iz aanpak houtrook
(30-05-2016 / Vergunning en Handhaving / 84902)
Het stuk kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Memo Auditcommissie jaarafsluiting 2015 sociaal domein
(03-06-2016 / Griffie)
Dit memo kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05KinderManifest
(01-06-2016)
De stukken kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
06Motie over gratis ter beschikking stellen VOG's
(02-06-2016 / Griffie / --)
De stukken kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
07Circulaire wettelijke regeling inzake geheimhouding
(04-05-2016 / Control / 83868)
Het stuk kan voor kennisgeving worden aangenomen.
08Memo voortgang uitvoering moties doorontwikkeling programmabegroting
(03-06-2016 / Griffie)
Het memo kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Brief raadslid Westland aan VNG en ministerie BZK inzake uitnames uit gemeentefonds
(30-05-2016 / Control / 84903 )
Het stuk kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Oproep aan VNG-leden tot samenwerking van 232 coffeeshops
(03-06-2016 / Veiligheid / 85163)
Dit stuk kan voor kennisgeving worden aangenomen.
11Delen persoonlijke ervaringen met CJG als pleeggezin
(31-05-2016 / Jeugd / 84931)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Vraag beperkingen en verbod terrasverwarming
(01-06-2016 / Veiligheid / 85053)
Het stuk ter beantwoording in handen van het college te stellen. De antwoordbrief van het college ter inzage te leggen voor het Forum.
02Vragen over biomassa centrale's
(02-06-2016 / Vergunning en Handhaving / 85099)
Het verzoek ter beantwoording in handen van het college te stellen. De antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.
03Verzoek Oplossing voor huisvestingsprobleem Stichting Zutphense Kunst Collectie
(03-06-2016 / Grondzaken en Vastgoed / 85124)
Het stuk kan ter afdoening in handen worden gesteld van het college met daarbij het verzoek om de antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.
04Dringend verzoek om twee permanente laad- en losplekken voor de deur Groenmarkt 14
(24-05-2016 / Veiligheid / 74918)
Het stuk kan ter afdoening in handen worden gesteld van het college met daarbij het verzoek om de antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 20 juni 2016de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek