Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 20 februari 2023

BESLUIT
Griffienummer: 2023-0006

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 26 januari 2023;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Gemeenten, met extra gelden Rijk kunt u de cultuursector overeind houden (Kunsten '92)
(04-01-2023)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Kwartaalupdate voor raadsleden (CleanTech Regio)
(04-01-2023)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Uitzetten ouder echtpaar (Jan en Lies) uit mantelzorgwoning
(10-01-2023 / Vergunningen & Handhaving / 483349)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Uitzetting bewoners (familie Bemelaar) uit woning/huis (Stentor)
(10-01-2023 / Vergunningen & Handhaving / 485263)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Ledenbrief Stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd (VNG)
(11-01-2023)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Kompas, samen investeren in jeugd en gezin
(26-01-2023)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Bezwaar huurverhoging Optisport de Kei
(19-01-2023)
De brief voor schriftelijke beantwoording in handen van het college stellen. De antwoordbrief ter inzage leggen voor het Forum.
02Hoveniersweg 11 - zaaknummer 379049
(19-01-2023)
De brief ter beantwoording in handen van het college stellen. De antwoordbrief ter inzage leggen voor het Forum.
03Verval monument Spiegelstraat 14
(19-01-2023)
De brief voor beantwoording in handen van het college stellen. De antwoordbrief ter inzage leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01LGBTQ propaganda op scholen
(16-01-2023 / Jeugd)
Enkele fracties hebben het initiatief genomen om deze brief te beantwoorden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 20 februari 2023de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek