Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 20 april 2020

BESLUIT
Griffienummer: 2020-0017

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 9 maart 2020;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Brandbrief over 5G straling
(21-02-2020 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 160571)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Brief met verslag algemeen bestuur (GGD NOG)
(18-02-2020 / Maatschappelijke zaken / 160384)
De brief en het verslag kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Ontwikkeling Vispoortplein 16
(21-02-2020 / Programma's Projecten Processen / 146106)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Aanbieding iz Regeling Reductie Energiegebruik
(18-02-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 160272)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Mogelijke schadelijke gevolgen van de invoering van een 5G netwerk binnen de gemeente Zutphen
(18-02-2020 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 161053)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Motie Behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s (gemeente Almelo)
(18-02-2020)
De motie van de gemeente Almelo kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Behandeling motie Behoud Oude Meisjes Vakschool (Stichting de Oude H.B.S.)
(18-02-2020 / Programma's Projecten Processen / 160458)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
08Bestemmingsplan Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind (Raad van State)
(25-02-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 154974)
Kennisnemen van de brief. De raad wil graag met enige regelmaat via de actieve informatievoorziening op de hoogte gehouden worden.
09Motie inzake 5G (gemeente Hilvarenbeek)
(25-02-2020)
Kennisnemen van de motie.
10Schriftelijke vragen over Arbeidsmigranten in Zutphen
SP
(03-12-2019 / Maatschappelijke zaken / 155577)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
11Motie 'stop de begrotingserosie als gevolg van de decentralisaties' (gemeente Enschede)
(25-02-2020)
Voor kennisgeving aannemen.
12Nederlandse (Oorlogs)misdaden tot en met de 'GENOCIDE' door de Republiek Indonesiƫ op (voormalig) Nederlands-Nieuw-Guinea
(25-02-2020)
Voor kennisgeving aannemen.
13Motie Uitvoeringsprogramma invoering Omgevingswet met budgetaanvraag (gemeente Drechterland)
(25-02-2020)
Voor kennisgeving aannemen.
14Motie afschaffen verhuurdersheffing (gemeente Waadhoeke)
(05-03-2020)
Voor kennisgeving aannemen.
15Motie opheffen verhuurdersheffing (gemeente Zandvoort)
(06-03-2020)
Voor kennisgeving aannemen.
16Geluidsoverlast cafe De Spaan, Nieuwstad 56
(12-03-2020 / Vergunningen & Handhaving / 158191)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
17Flyer 'Help ons de uitrol van 5G stoppen!'
(10-03-2020)
De flyer kan voor kennisgeving worden aangenomen.
18Brief 'Oproep over marktwerking in de zorg'
(10-03-2020 / Maatschappelijke zaken / 161658)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
19De 5G-krant (1e nummer)
(10-03-2020)
De 5G krant kan voor kennisgeving worden aangenomen.
20Informatiebrief solide pgb (Per Saldo)
(10-03-2020 / Maatschappelijke zaken / 161718)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
21Onderzoeksprogramma rekenkamercommissie 2020-2021Rekenkamer
(19-03-2020 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 162317)
Het Onderzoeksprogramma 2020-2021 rkc Zutphen kan voor kennisgeving worden aangenomen.
22Jaarverslag 2019 RekenkamercommissieRekenkamer
(19-03-2020 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 162318)
Het Rekenkamercie Zutphen Jaarverslag 2019 kan voor kennisgeving worden aangenomen.
23Update GGD inzake gewijzigd testbeleid corona
(18-03-2020 / Veiligheid / 161982)
De update GGD inzake gewijzigd testbeleid corona kan voor kennisgeving worden aangenomen.
24Verzoek heroverweging energietransitie
(24-03-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 162440)
De mail met het verzoek de energietransitie te heroverwegen kan voor kennisgeving worden aangenomen.
25E-mailbericht 'De wens is de moeder van de teleurstellingen...'
(24-03-2020 / Maatschappelijke zaken / 162443)
De mail van de heer Hendriks van QMWerkt! kan voor kennisgeving worden aangenomen.
26Mantelzorgers ondersteunen mantelzorgers m.b.t corona - hotlijn
(17-03-2020)
De brief met een informatienummer over mantelzorgers kan voor kennisgeving worden aangenomen.
27Ontwikkelingen en aanpak Coronavirus regio Noord- en Oost-Gelderland
(17-03-2020 / Veiligheid / 161982)
De brief waarin wordt geinformeerd over de ontwikkelingen en de aanpak van het Coronavirus regio Noord- en Oost Gelderland kan voor kennisgeving worden aangenomen.
28Informatie coronavirus-maatregelen Muzehof
(17-03-2020)
De brief van Muzehof over coronavirus-maatregelen kan voor kennisgeving worden aangenomen.
29Noodverordening VNOG
(17-03-2020 / Veiligheid / 161982)
De Noodverordening van de VNOG kan voor kennisgeving worden aangenomen.
30Verzoek inzake gezondheidsrisico's straling en moratorium 5G
(17-03-2020)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
31Actuele ontwikkelingen in de Cleantech Regio voor raadsleden
(31-03-2020 / Bestuursondersteuning / 162998)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
31Schriftelijke vragen over Storingen in de toegang tot het digitale systeem van de gemeente Zutphen door een lek in de Citrix toegang
VVD
(05-02-2020 / Informatisering en Automatisering / 159615)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
32Schriftelijke vragen over de Goederencorridor Oost-Nederland
GroenLinks en PvdA
(03-10-2019 / Vergunningen & Handhaving / 152086)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
33Schriftelijke vragen inzake onttrekken van parkeerplaatsen voor vergunninghouders aan het Rijkenhage en de inrichting van de Berkelsingel vanaf het kruispunt Coehoornsingel tot aan het Rijkenhage in Zutphen
VVD
(04-02-2020 / Veiligheid / 159470)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
34Schriftelijke vragen van de VVD met betrekking tot eventuele liquiditeitsproblemen bij ondernemers in de gemeente Zutphen als gevolg van de crisis omtrent het Coronavirus
VVD
(17-03-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 162103)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
35Schriftelijke vragen D66 over snelle toegang van zzpers tot het Besluit bijstandverlening zelfstandigen als gevolg van het coronavirus
D66
(17-03-2020 / Maatschappelijke zaken / 162166)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Zienswijze Pilot sluitingstijden terrassen etc 2020
(18-02-2020 / Veiligheid / 139112)
Deze zienswijzenbrief ter afdoening in handen van het college stellen. De antwoordbrief van het college ter inzage te leggen voor het Forum.
02Kermisconcurrerende Activiteiten
(06-03-2020 / Veiligheid / 161493)
De brief ter afhandeling in handen van het college stellen.
03Starten nieuwe sport in gemeente Zutphen
(05-03-2020 / Maatschappelijke zaken / 161368)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen.
04Brief bezwaar omgevingsvergunning / kappen 6 eiken laan naar Eme
(05-03-2020 / Vergunningen & Handhaving / 161638)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen.
05Bestemmingsplan Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind (Beroep; Raad van State)
(12-03-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 154974)
De brief in handen van het college stellen en het college verzoeken in te gaan op deze uitnodiging van de Raad van State en de raad bij deze zitting te laten vertegenwoordigen
06Bouw elektromagnetische stralingsvrije appartementencomplex
(12-03-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 161665)
De brief ter beantwoording in handen van het college stellen.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Boardletter 2019 (gemeente Zutphen)
(03-03-2020 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 161010)
De accountant de boardletter 2019 laten presenteren in het Forum en in die vergadering ook de Auditcommissie zijn adviesbrief laten toelichten.
02Adviesbrief Auditcommissie bij Boardletter 2019 ZutphenAuditcommissie
(25-02-2020 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 161010)
De accountant de boardletter 2019 laten presenteren in het Forum en in die vergadering ook de Auditcommissie zijn adviesbrief laten toelichten.
03Notitie Zutphen Ontspant 2020 (Initiatiefgroep Zutphen Ontspant)
(05-03-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 161634)
Kennis nemen van deze notitie in het licht van het memo van het college inzake het onder de grond brengen van hoogspanningsleidingen dat ter inzage ligt voor het Forum op 23 maart 2020.
04Klimaatpark Zutphen en verkabeling (Initiatiefgroep Zutphen Ontspant)
(05-03-2020 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 161432)
Kennis nemen van de geschetste mogelijkheden in het licht van het memo van het college inzake het onder de grond brengen van hoogspanningsleidingen dat ter inzage ligt voor het Forum op 23 maart 2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 20 april 2020de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek