Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 20 april 2015

BESLUIT
Griffienummer: 2015-0048

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 7 april 2015;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Vaststelling Subsidie 2014 (toez Jaaroverzicht 2014)
(27-03-2015 / KC/PBI / 57944)
Het jaaroverzicht kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Statement Sensire op berichtgeving media betr positie verzorgenden
(02-04-2015 / KC/PBI / 58374)
Deze brief kan door de raad ter kennisgeving worden aangenomen
03Informeren over begroting 2016-2019
(09-04-2015 / Dir/Control)
Deze brief van de Provinciale toezichthouder, waarin aandacht wordt gevestigd op het door de raad vaststellen van een begroting die reëel en structureel sluitend is om daarmee in aanmerking te blijven komen voor repressief toezicht, kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Motie inzake onderhandeling CAO Sociale Werkvoorziening
(09-04-2015)
Het is gebruikelijk dat de raad dit soort 'rondzendmoties' voor kennisgeving aanneemt; ook in dit geval kan de motie voor kennisgeving worden aangenomen.
05Verzoek om in geprek te gaan inzake bestemming Huize Borro
(02-04-2015 / KC/Omg / 58274)
Deze inhoudelijk aan het college gerichte brief kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen, met daarbij het verzoek aan het college om de antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Aanvraag subsidie 2016
(27-03-2015 / KC/PBI / 57935)
Het afhandelen van subsidieaanvragen is een bevoegdheid van het college. Deze brief dient daarom ter afdoening in handen van het college te worden gesteld. De mededeling over de wijziging op het secretariaat kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
02Aansprakelijkstelling schade woning Spittaalstraat en klacht functioneren V&H
(26-03-2015 / KC/V&H / 57874)
Een aansprakelijkstelling kan, door het juridisch primaat, ter afdoening enkel in handen van het college worden gesteld.
03Toezenden concept Jaarstukken 2014 en begroting 2016
(08-04-2015 / Dir/Control / 58720)
Het college verzoeken om een reactie op de begroting van de Regio Stedendriehoek voor te bereiden en deze voor te leggen aan de raad.
04Uiten zorgen t.a.v. voortbestaan SPGCZ en PMO
(08-04-2015 / KC/PBI / 58630)
De brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld met daarbij het verzoek om de antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.
05Toezenden financiële bescheiden
(01-04-2015 / KC/V&H / 58386)
Het college verzoeken om een reactie op de begroting van de Omgevingsdienst Achterhoek voor te bereiden en deze voor te leggen aan de raad.
06Vraag om aandacht voortbestaan stichting en platform
(03-04-2015 / KC/PBI / 58389)
De brief kan ter beantwoording in handen van het college worden gesteld, met daarbij het verzoek om de antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.
07Verzoek om goedkeuring statutenwijziging Achterhoek VO
(26-03-2015 / KC/PBI / 57642)
Dit verzoek om statuutwijziging goed te keuren kan ter voorbereiding in handen van het college worden gelegd. De gemeenteraad heeft uiteindelijk bij wet enkel de mogelijkheid een dergelijke statutenwijziging af te wijzen indien overheersende invloed van de overheid in het bestuur niet is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft.
08Zienswijze aanwijzing Beschermd Dorpsgezicht Warnsveld
(09-04-2015 / KC/Omg / 39789)
Deze zienswijze kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld, zodat hij kan worden betrokken in de verdere procedure van het voorstel tot aanwijzing van het gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht Wamsveld.
09Zienswijze op visie Landelijk Gebied 2015
(08-04-2015 / KC/Omg / 58727)
Deze brief kan door de raad ter afdoening in handen van het college worden gesteld, zodat hij kan worden betrokken de verdere procedure om te komen tot de visie Landelijk Gebied 2015.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Jaarverslag 2014 RekenkamercommissieRekenkamer
(30-03-2015 / Griffie / 58001)
De Rekenkamercommissie verzoeken het Jaarverslag over 2014 in een forumvergadering toe te lichten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 20 april 2015de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek