Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 2 november 2015

BESLUIT
Griffienummer: 2015-0152

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 5 oktober 2015;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verzoek melden geschikt aanbod crisisnoodopvanglocaties asielzoekers
(25-09-2015 / KC/Omg / 69831)
Deze brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. De uitvoering van de crisisnoodopvang is in handen van het college.
02Afschrift kwartaalbrief uitvoering Jeugdwet en Wmo 2015
(21-09-2015 / KC/PBI / 69718)
Deze kwartaalbrief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. Het college is behept met uitvoering van de onderwerpen in de kwartaalbrief.
03Circulaire wijziging bezoldiging burgemeester en wethouders en wijziging tegemoetkoming
(01-10-2015 / BV/IA / 62577)
De brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de wijziging in bezoldiging van burgemeesters en wethouders en de tegemoetkoming van de ziektekostenverzekering voor raadsleden, kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
04Controleverklaring account jaarrekeningen 2014
(01-10-2015 / Dir/Control / 70167)
Deze brief kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
05Onderzoekopzet onderzoek dagbesteding (zorg en participatie)Rekenkamer
(12-10-2015 / KC/PBI / 70733)
Deze onderzoeksopzet van de rekenkamercommissie kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verzoek aandringen bij college op realisatie beschutte werkplekken
(01-10-2015 / KC/PBI / 70234)
De brief van de FNV ter afdoening in handen van het college stellen met het verzoek om een een kopie van de antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.
02Aankondigingsbrief met betrekking tot kengetallen
(07-10-2015 / Dir/Control / 70487)
De brief kan ter afdoening in handen worden gesteld van het College dat verantwoordelijkheid is voor het toesturen van de gemeentelijke kengetallen aan de provincie Gelderland.
03Brief crisisopvang 30 september 2015
(30-09-2015 / KC/Omg / 69831)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. Er is inmiddels al op deze brief gehandeld door de gemeente Zutphen. In de Hanzehal heeft van maandag 5 oktober tot donderdag 8 oktober 2015 crisisnoodopvang plaatsgevonden.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Onderzoek gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid Rekenkamercommissie ZutphenRekenkamer
(29-09-2015 / BV/IA / 70100)
De Rekenkamercommissie verzoeken om de rapportage over inkoop en aanbestedingen in het Forum te presenteren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 2 november 2015de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek