Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 2 juni 2014

BESLUIT
Griffienummer: 2014-0064

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 19 mei 2014;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Motie over bezuinigingen chronisch zieken en gehandicapten
(08-05-2014 / KC/PBI)
Dit soort 'rondzendmoties' van andere gemeenten wordt standaard voor kennsigeving aangenomen. Eventueel benodigde actie kan door de VNG worden ondernomen.
02Toezenden Motie bezuinigingen chronisch zieken
(06-05-2014 / Griffie / -)
Voor kennisgeving aannemen.
03Verzoek om gemeentelijke diensten en producten van vrijwilligersorganisaties aan te merken als algemeen belang
(19-05-2014 / P&P / 26142)
Voor kennisgeving aannemen.
04Informeren over pedonetwerk J Demmink
(19-05-2014 / KC/PBI / 26189)
Voor kennisgeving aannemen.
05Motie afkeuring winning schaliegas en steenkoolgas
(22-05-2014)
Voor kennisgeving aannemen.
06Schriftelijke vragen over rondweg De Hoven te Zutphen
(04-03-2014 / P&P / 20061)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
07Motie Kinderpardon
(22-05-2014)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Voorstel iz kruising Deventerweg - Van der Capellenlaan / Industrieweg
(02-05-2014 / StB/OR / 25573)
Ter afdoening in handen stellen van het college.
02Commercieel te exploiteren café Bornhof (exploitant Huize Borro); verz na te gaan of motie CDA wel uitvoerbaar is
(02-05-2014 / KC/V&H / 25560)
Ter afdoening in handen van het college stellen.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Aanbieding gezamelijk rekenkamerrapport Het Plein
(22-05-2014 / Griffie / 26562)
Gezamenlijk Rekenkamerrapport Het Plein agenderen voor Forum.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 2 juni 2014de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek