Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 2 juli 2018

BESLUIT
Griffienummer: 2018-0081

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 18 juni 2018;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Motie kinderpardon (gemeenteraad Cranendonck)
(12-06-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
02'Samen voor schone en afvalvrije gemeenten'
(14-06-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
03Het witte lint
(14-06-2018 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 124147)
Voor kennisgeving aannemen.
04Naasten in Beeld: praatpakket
(12-06-2018 / Maatschappelijke zaken / 123689)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Voortgang PlusOV
(14-06-2018 / Maatschappelijke zaken / 124183)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Informatie Visitatie woningcorporaties
(19-06-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Dag van de Vluchteling: goed nieuws in jouw gemeente!
(21-06-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Tips voor een bewuster insectenbeheer
(21-06-2018 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 127719)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. De antwoordbrief van het college ter inzage leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 2 juli 2018de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek