Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 2 december 2013

BESLUIT
Griffienummer: 2013-0169

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 18 november 2013;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over het negatief collegebesluit doortrekking weg vanaf Oude IJsselbrug en verkeersafwikkeling langs De Teuge en Kanonsdijk
(03-09-2013 / KC/Omg / 121427)
Deze schriftelijke vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Pleidooi voor stimuleren kunst en cultuur in Zutphen
(13-11-2013 / Griffie / 9159)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Ontslagaanvraag de heer de Lange per 1 december 2013
(19-11-2013 / Griffie / 9446)
Deze brief van dhr. De Lange komt voort uit zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Duiven per 1 december 2013. In de raadsvergadering van 18 november 2013 is de brief door de voorzitter van de raad al voorgedragen en is dhr. De Lange bedankt. De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen. (De afscheidsreceptie is op 29 november 2013.)
04Mededeling voortzetting raadslidmaatschap als fractie 'Lijst Steenvoort'
(18-11-2013 / Griffie / 9427)
Deze mededeling aan (de voorzitter van) de raad kan voor kennisgeving worden aangenomen. De griffie heeft de verwerking van deze mededeling opgepakt. Per e-mail is daags na binnenkomst van de brief doorgegeven dat de voortaan te gebruiken naam 'Lijst Lilian' wordt en niet 'Lijst Steenvoort'.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Rouwkaart Tosca Smiet - Eekels
(12-11-2013 / Griffie / 8893)
Instemmen met het verzenden van de concept condoleancebrief.

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Reactie op aanvraag advies voorontwerp bestemmingsplan Broederenklooster
(19-11-2013 / Griffie / 9532)
Deze reactie dient door het college te worden betrokken bij de verdere voorbereiding van het bestemmingsplan Broederenklooster en dient daarom ter afdoening in handen van het college te worden gesteld.
02Oneens met beleid mbt ontheffing straatmuzikanten
(04-11-2013 / KC/V&H / 9418)
In de raadsvergadering van 18 november 2013 zijn over dit onderwerp al vragen gesteld en het college heeft daarop aangegeven het beleid terzake opnieuw te bekijken. Deze brief kan daarom ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Besluit voorzitter centraal stembureau tot benoeming lid van de raad dhr. G.J. Brunsveld
(18-11-2013 / Griffie / 9345)
Deze brief en het afschrift van het besluit kunnen worden betrokken bij het raadsvoorstel inzake de toelating van dhr. Brunsveld als raadslid dat op de agenda van 2 december 2013 staat.
02Kennisgeving benoeming als lid van de raad dhr. G.H. Brunsveld
(18-11-2013 / Griffie / 9345)
Deze kennisgeving kan worden betrokken bij het raadsvoorstel inzake de toelating van dhr. Brunsveld als raadslid dat op de agenda van 2 december 2013 staat.
03Verz. om aandacht voor een aantal opmerking mbt het evenementenbeleid
(14-11-2013 / KC/V&H / 9119)
Deze brief kan worden betrokken bij het binnenkort te bespreken nieuwe Evenementenbeleid.
04Onduidelijkheid over locatie en toekomst van de kermis te Zutphen
(11-11-2013 / KC/V&H / 8688)
Deze brief kan worden betrokken bij de verdere behandeling van de motie Herlocatie kermis markten Zutphen en het binnenkort te bespreken nieuwe Evenementenbeleid.
05Bezorgdheid van Rekenkamers inzake controlegat bij decentralisaties
(13-11-2013 / Griffie / 8971)
Deze brief kan ter afdoening in handen worden gesteld van het college met het verzoek deze te betrekken bij de Notitie Verbonden Partijen waar het college momenteel aan werkt. Daarnaast wordt de Rekenkamercommissie verzocht de brief te behandelen de met een memo met een reactie te komen richting het Forum.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 2 december 2013de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek