Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 19 mei 2014

BESLUIT
Griffienummer: 2014-0060

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 22 april 2013;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Aandachtspunten van de Cliƫntenraad Het Plein die bij kunnen dragen in het sociale domein
(21-04-2014 / P&P / 24661)
Voor kennsigeving aannemen.
02Reactie namens VrijeschoolNu op uitwerking huisvestingsplan basisonderwijs vrijescholen
(30-04-2014 / KC/PBI / 25066)
Voor kennisgeving aannemen.
03Klanttevredenheidsonderzoek binnen kinderopvang Dikkertje Dap
(01-05-2014 / KC/PBI / 25144)
Voor kennisgeving aannemen.
04 Schriftelijke vragen over windenergie
(11-03-2014 / KC/Omg / 20590)
Deze vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
05Uitnodiging voor raadsleden om stage te lopen bij jeugd(zorg)organisaties in juni
(30-04-2014 / P&P / 25519)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Verspreiding informatie 11.9.2001 New York (WTC)
(19-05-2014 / KC/PBI / 26162)
Voor kennisgeving aannemen. Briefschrijver woont in Zutphen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Broederenklooster
(17-04-2014 / KC/Omg / 24401)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen, zodat deze kan worden meegenomen in de zienswijzennota die bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan aan de raad wordt voorgelegd.
02Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Broederenklooster namens VVE Broederenkerkplaats
(09-04-2014 / KC/Omg / 24017)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen, zodat deze kan worden meegenomen in de zienswijzennota die bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan aan de raad wordt voorgelegd.
03Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Broederenklooster namens de heer E. Boerwinkel en mevrouw E.M.E. van der Miessen
(15-04-2014 / KC/Omg / 24217)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen, zodat deze kan worden meegenomen in de zienswijzennota die bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan aan de raad wordt voorgelegd.
04Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Broederenklooster
(15-04-2014 / KC/Omg / 24197)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen, zodat deze kan worden meegenomen in de zienswijzennota die bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan aan de raad wordt voorgelegd.
05Verzoek tot behoud, bescherming en herstel van Melatensteeg 39
(12-03-2014 / KC/Omg / 24004)
Dit uiterst summier omschreven verzoek kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld, zodat contact met de briefschrijver kan worden opgenomen en het verzoek inhoudelijk kan worden aangevuld en vervolgens beoordeeld.
06Verzoek tot behoud, bescherming, herstel van Melatensteeg 39
(31-03-2014 / KC/Omg / 24009)
Dit uiterst summier omschreven verzoek kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld, zodat contact met de briefschrijver kan worden opgenomen en het verzoek inhoudelijk kan worden aangevuld en vervolgens beoordeeld.
07Verzoek behoud, bescherming en herstel Melatensteeg 39
(12-03-2014 / KC/Omg / 23987)
Dit uiterst summier omschreven verzoek kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld, zodat contact met de briefschrijver kan worden opgenomen en het verzoek inhoudelijk kan worden aangevuld en vervolgens beoordeeld.
08Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Broederenklooster
(16-04-2014 / KC/Omg / 24511)
Ter afdoening in handen van het college stellen.
09Zienswijze namens F.B.W. Nagtegaal vaststelling ontwerpbestemmingsplan Broederenklooster
(23-04-2014 / 24656)
Ter afdoening in handen van college stellen.
10Verzoek om benoeming AB lid en plaatsvervangend AB lid en uitnodiging vergadering AB 16-06-2014
(17-04-2014 / KC/PBI / 24528)
Ter afdoening in handen van het college stellen.
11Verzoek beantwoording 5 vragen diverse onderwerpen
(24-04-2014 / KC/V&H / 24808)
Ter afdoening in handen van het college stellen. Betreft grotendeels vragen naar bestaand beleid en uitvoering.
12Verzoek overlastgevende kattenverjager te verbieden
(14-04-2014 / KC/V&H / 24809)
De raad kan kennis nemen van de geschetste problematiek en de brief verder ter afdoening in handen stellen van het college.
13Programmabegroting voor het jaar 2015 van de VNOG
(17-04-2014 / Dir/Control / 24421)
De brief in handen stellen van het college zodat een zienswijze kan worden voorbereid die namens de raad kan worden verstuurd aan de Veiligheidsregio.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Concept-programmabegroting 2015 GGD
(22-04-2014 / KC/PBI / 24827)
Het college verzoeken een zienswijze voor te bereiden en deze ter accordering aan de raad voor te leggen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 19 mei 2014de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek