Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 19 juni 2017

BESLUIT
Griffienummer: 2017-0060

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 22 mei 2017;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01IGZ vraagt Gelre ziekenhuizen om gedetailleerd plan IC/HC Zutphen
(16-05-2017 / Maatschappelijke zaken / 103874)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Paasvuren (stop afval/sloop hout verbranding) CHROOM-6 / ARSENICUM
(16-05-2017)
De mail kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Uitroepen van Vrijstaat de Stellingen!
(16-05-2017)
voor kennisgeving aannemen
04Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
(24-05-2017 / Control / 104221)
de brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Belangrijke thema's in relate tot de gemeenteraadsverkiezingen 2018
(30-05-2017 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 104541)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Rekenkameronderzoek Omgevingsdienst Achterhoek 2017
(24-05-2017 / Vergunningen & Handhaving / 104146)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Vragen ter voorbereiding documentaire #WtFisArt120Gw
(23-05-2017 / Bestuursondersteuning / 104369)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
08Kansen voor participatie van kinderen in armoede met sport en cultuur
(23-05-2017 / Jeugd / 104319)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Uitvoering motie Right to Challenge
(11-05-2017 / Bestuursondersteuning / 103609)
Deze schriftelijke vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
10Schriftelijke vragen inzake de vergunning en voortgang van een biomassacentrale op Fort de Pol
(28-03-2017 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 101334)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
11VNG voorstellen ALV 14 juni 2017
(12-06-2017 / 11)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Problematiek van Q-koortspatiƫnten
(16-05-2017 / Maatschappelijke zaken / 103852)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. De schriftelijke reactie van het college ter inzage leggen voor het Forum
02Kindbelang in al uw WMO-JEUGD overeenkomsten?!
(23-05-2017 / Maatschappelijke zaken / 104317)
deze brief ter afdoening in handen van het college stellen. De schriftelijke reactie van het college ter inzage leggen voor Forum en raad.
03Dag van de Democratie
(19-05-2017)
Deze brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld.
03Voorstel Begrotingswijziging bestemming reserves Rente egalisatie en eenmalige bestedingen
(31-05-2017 / Programma's Projecten Processen / 104632)
De brief over het voorstel in handen stellen van het college met het verzoek een concept zienswijze voor te bereiden en deze aan te bieden aan de raad.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Adviesbrief kwaliteit Jaarstukken 2016 (opvolging voorgaande aanbevelingen)Auditcommissie
(06-06-2017 / Griffie)
Deze brief staat, samen met de Jaarstukken 2016, geagendeerd voor een bespreking in het Forum van 19 juni 2017.
02Boardletter 2016 gemeente Zutphen
(12-06-2017)
Deze Boardletter kan betrokken bij de behandeling van de Jaarstukken 2016 die geagendeerd staat in het Forum van 19 juni 2017.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 19 juni 2017de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek