Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 19 december 2016

BESLUIT
Griffienummer: 2016-0159

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 6 december 2016;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Jaarverslag 2015 Strategische Board Stedendriehoek
(29-11-2016 / 94320)
jaarverslag voor kennisgeving aannemen
02Gratis VOG's
(29-11-2016 / Maatschappelijke zaken / 94133)
brief voor kennisgeving aannemen
03Informatieve bijlage voor Forum raadsleden dinsdagavond 6 december 2016
(02-12-2016)
brief is betrokken bij het Forum d.d. 06 december 2016
04Nieuwsbrief De Bomenstichting
(02-12-2016)
De folder kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05GGD NOG Planning 2017
(07-12-2016 / Maatschappelijke zaken / 94808)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Zienswijze mbt "Die Badende"
(29-11-2016 / Vergunning en Handhaving / 92149)
brief ter afdoening in handen stellen van het college en het college verzoeken te reageren naar de indieners van de zienswijze
02Brief Algemeen Belang Teuge aan Provinciale Staten Gelderland
(30-11-2016 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 94419)
brief ter afdoening in handen stellen van het college
03Open brief inzake discussie De Kaardebol en Driekant Buiten
(02-12-2016 / Grondzaken en Vastgoed / 94537)
De brieven ter afdoening in handen van het college stellen. De reactie ter inzage leggen voor het forum.
04Circulaire inzake geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers gemeenten
(06-12-2016 / HRM / 94624)
circulaire ter afdoening in handen stellen van het college

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Besluit tot eervolle ontheffing van het waarnemend burgemeesterschap van Zutphen van mevr. drs. C. Abbenhues
(06-12-2016 / Bestuursondersteuning / 94135)
De brief betrekken bij het afscheid van de waarnemend burgemeester in de raadsvergadering van 20 december 2016.
02Koninklijk Besluit inzake benoeming mevr. drs. A. Vermeulen als burgemeester van Zutphen
(06-12-2016 / Griffie / 94132)
De brief betrekken bij de installatie van de nieuwe burgemeester in de raadsvergadering van 23 december 2016.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 19 december 2016de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek