Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 18 november 2013

BESLUIT
Griffienummer: 2013-0161

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 4 november 2013;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01motie opdracht tot opstellen beleidsnota 'Ondergrond van Barendrecht'
(16-10-2013 / Griffie)
Deze 'rondzendmotie' kan voor kennisgeving worden aangenomen. Eventuele actie kan door de VNG worden ondernomen.
02Motie schaliegas- en steenkoolgasvrije gemeente Waalre
(31-10-2013 / Griffie)
Deze 'rondzendmotie' kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Uiten zorgen namens iVerde over gemeentelijke bezuinigingen op aanleg en onderhoud openbaar groen Nederland
(18-10-2013 / Griffie / 6728)
Deze brief en het bijbehorende pamflet kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
04motie raad Waalwijk inzake onderzoek & winning schaliegas
(23-10-2013 / Griffie)
Deze 'rondzendmotie' kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Overdracht werkzaamheden van Stichting Vrijwillige Zorgverlening Oost-Achterhoek aan Stichting VIT-hulp bij mantelzorg per 1 januari 2014
(15-10-2013 / Griffie / 6732)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Schriftelijke vragen over uitvoering motie terugdringen restafval
(04-10-2013 / Griffie / 5206)
Voor kennisgeving aannemen.
07Onderhandelingen CAO; benadrukken belang concrete afspraken en verz om positief signaal
(05-11-2013 / Griffie / 7556)
Voor kennisgeving aannemen
08E-mail van Bewonerscie Stokebrand; subisidieverstrekking voor project "Energetisch Renoveren Zutphen"
(05-11-2013 / Griffie / 8272)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Informeren behandeling en voorstel zienswijzen op begrotingen 2013 en 2014 Omgevingsdienst Achterhoek
(05-11-2013 / Griffie / 8374)
Deze brief van de Omgevingsdienst Achterhoek met de reactie op de door de deelnemende raden ingediende zienswijzen kan voor kennisgeving worden aangenomen.
10Schriftelijke vragen over Toeristische informatievoorziening Zutphen
(24-10-2013 / Griffie / 8080)
Voor kennisgeving aannemen en desgewenst betrekken bij de behandeling van de motie Toekomst VVV en TIP die voor 18 november 2013 staat geagendeerd in het Forum.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verzoek om ondersteuning
(24-10-2013 / Griffie / 7191)
Deze brief betreft in feite een subsidieverzoek. Subsidieverzoeken zijn de bevoegdheid van het college en dienen daarom ter afdoening te worden doorgestuurd aan het bevoegde bestuursorgaan.
02Verzoek om soepele opstelling betreffende bankgaranties ondernemers
(21-10-2013 / Griffie / 6803)
Deze brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld, zodat kan worden bekeken of de voorgestelde mogelijkheden mogelijk en wenselijk zijn.
03Bezwaar tegen voorstel tot uitbreiding ontwerpbestemmingsplan Deventerweg-Voorsteralleekwartier, reparatie Leeuwerikweide
(22-10-2013 / Griffie / 6994)
Deze brief betreft feitelijk niet een bezwaar, maar een zienswijze. Deze zienswijze dient door het college te worden betrokken bij de verdere voorbereiding van het bestemmingsplan. De reactie van het college op alle zienswijzen ziet de raad in de zienswijzennota die bij de behandeling van het bestemmingsplan dat aan de raad zal worden voorgelegd beschikbaar zal zijn.
04Advies wijziging omgevingsvergunning velden 13 en 14 Noorderhaven
(24-10-2013 / Griffie / 7163)
Deze brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld, zodat hij kan worden betrokken bij de verdere procedure rond het bestemmingsplan Noorderhaven.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 18 november 2013de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek