Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 18 mei 2015

BESLUIT
Griffienummer: 2015-0066

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 20 april 2015;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
02Voorlopige jaarrekening en jaarverslag 2014
(16-04-2015 / Dir/Control / 59291)
De jaarrekening en het jaarverslag 2014 van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland kunnen door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
03Toezenden voorlopige jaarstukken 2014
(17-04-2015 / KC/PBI / 59523)
De jaarstukken 2014 van de GGD NOG kunnen door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
03Accountantsverslag jaarrekening 2014 en getekende controleverklaring jaarrekening 2014 van de Omgevingsdienst Achterhoek
(10-04-2015 / KC/V&H / 58386)
Het Jaarverslag en de Jaarrekening kunnen samen met de bijbehorende accountantsverklaring voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Ontwerpbegroting VNOG 2016
(16-04-2015 / Dir/Control / 59292)
De Ontwerpbegroting 2016 van de Veiligheidsregio in handen stellen van het college, met het verzoek een zienswijze op de begroting voor te bereiden en deze ter instemming aan de raad voor te leggen.
02Advies maatwerkvoorziening meerkosten voor gehandicapten en chronisch zieken in Zutphen
(10-04-2015 / KC/PBI / 59001)
De brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld met daarbij het verzoek om de inhoudelijke antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.
03Zienswijze op Concept Visie Landelijk Gebied Zutphen 2015
(28-04-2015 / KC/Omg / 59953)
Deze zienswijze kan door de raad ter afdoening in handen van het college worden gesteld, zodat deze kan worden betrokken de verdere procedure om te komen tot de visie Landelijk Gebied 2015.
04Notitie medezeggenschap kinderen en jongeren en nieuwe jeugdwet
(28-04-2015 / KC/PBI / 59865)
De raad kan kennisnemen van de notitie en deze ter afdoening in handen stellen van het college..
05'Wonen in Zutphen' Toekomst sociale huurwoningen in Zutphen
(28-04-2015 / KC/Omg / 59714)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen, met het verzoek de reactie op de zorgen van de briefschrijver over wonen in Zutphen ook ter inzage te leggen voor het Forum.
06Klacht WMO besluiten voor dagopvang bij Stichting Sutfene
(28-04-2015 / KC/PBI / 59698)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen.
07Vragen over hoogspanningskabels in ontwerp Visie Landelijk Gebied Zutphen
(28-04-2015 / KC/Omg / 59628)
Deze vragen kunnen door de raad ter afdoening in handen van het college worden gesteld en worden beantwoord in het kader van de visie Landelijk Gebied 2015.
08Toevoegen bouwsteen ontwerp Visie Landelijk Gebied Zutphen
(28-04-2015 / KC/Omg / 59909)
Dit verzoek om een extra bouwsteen toe te voegen in de Visie Landelijk gebied, rond braakliggende grond tussen Zutphen en Warnsveld, kan ter afdoening in handen worden gesteld van het college, zodat dit kan worden betrokken bij de verdere planvorming. De uiteindelijke visie en de ingebrachte zienswijzen kunnen dan gemotiveerd door het college aan de raad worden voorgelegd.
09Vragen over hoogspanningskabels inzake Warnsveld als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht
(21-04-2015 / KC/Omg / 59625)
Deze vragen kunnen door de raad ter afdoening in handen van het college worden gesteld en worden beantwoord in het kader van de visie Landelijk Gebied 2015.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Aanbieding rapportage Sterk bestuur in de regio Stedendriehoek
(23-04-2015 / P&P / 59744)
De rapportage Sterk bestuur in de regio Stedendriehoek kan in handen van het college worden gesteld, met het verzoek een bespreking in het Forum voor te bereiden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 18 mei 2015de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek