Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 18 juni 2018

BESLUIT
Griffienummer: 2018-0059

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 14 mei 2018;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over Biomassacentrale Zutphen en bestemmingsplan Fort de Pol (deel 3)
(20-03-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 119775)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Urgent-wat te doen zonder aardgas
(03-05-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
03Kinderen geven gemeente raad
(08-05-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
04Jaarverslag 2017
(01-05-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
05Kennisgeving van de benoeming van dhr. De Groen tot raadslid
(05-06-2018 / Griffie / 123527)
Voor kennisgeving aannemen.
06Kennisgeving van de benoeming van dhr. Manders tot raadslid
(05-06-2018 / Griffie / 123528)
Voor kennisgeving aannemen.
07Witte lint
(05-06-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
08Kandidaten voor VNG bestuur en VNG commissies
(15-05-2018 / Bestuursondersteuning / 122431)
Voor kennisgeving aannemen.
09Verhoging BTW 6 naar 9% op gezond voedsel
(28-05-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
10Lentebrief
(16-05-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
11Luchtkwaliteit Zutphen in rook op door coalitieakkoord
(31-05-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
12Zorg voor het regenwater, afvalwater en grondwater
(17-05-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
13Formatie 2018
(09-05-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
14Samenwerking bestrijding Kinderarmoede
(15-05-2018)
Het e-mailbericht kan voor kennisgeving worden aangenomen.
15Aanbiedingsbrief ‘Toolkit’
(17-05-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
16Bestuurlijke aandachtspunten voor raadsleden
(29-05-2018)
Dit e-mailbericht kan voor kennisgeving worden aangenomen.
17Gemeenteraad en Right to Challenge
(01-06-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
18Mailing 'Riool en Raad' aan de gemeenteraden
(23-05-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
19Wereldmilieudag 2018
(06-06-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
20Videoboodschap met kennismaking/werkbezoek
(06-06-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
21Roken in de auto
(23-05-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
22Uitkomsten onderzoek toekenning vergoedingen voor lokale dierenhulpverleners
(02-05-2018)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Zienswijze inzake nieuwe horecavisie via contactformulier
(08-05-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 87022)
Ter afdoening in handen stellen van het college, zodat deze zienswijze kan worden betrokken bij het vervolgproces om te komen tot een nieuwe horecavisie.
02Meer openbare en opengestelde toiletten - dat lucht op!
(08-05-2018)
Deze brief betrekken bij de uitvoering van de in 2017 aangenomen motie 'Openbare toiletten in Zutphen'.
03Locatie van de Kermis Zutphen
(09-05-2018 / Veiligheid / 122116)
Ter afdoening in handen stellen van de burgemeester. De burgemeester verleent op basis van het evenementenbeleid de benodigde vergunning.
04Uitreiking presentatiegids nationale bokbierdag
(30-05-2018 / Vergunningen & Handhaving / 123014)
Ter beantwoording in handen van het college stellen met het verzoek om de verzonden antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.
05Brief over landschapsbeheer Achterhoek
(15-05-2018 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 122224)
De brief ter beantwoording in handen van het college stellen.
06Bezwaarschrift Structuurvisie Noordrand de Hoven
(17-05-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 122570 (gerelateerd aan 118078))
Ter afdoening in handen van het college stellen.
07Bezwaar wandelpad naast onze woning
(17-05-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 122571 (gerelateerd aan 118078))
Ter afdoening in handen van het college stellen.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Oproep aan Gemeenten in Nederland om gezamenlijk doeltreffend op te treden tegen racisme en discriminatie
(08-05-2018)
Ter afdoening in handen van het college stellen met het verzoek te kijken of een logische combinatie mogelijk is met de uitvoering van het 'Initiatiefvoorstel 'Zutphen Regenbooggemeente' en het stuk ter kennis te brengen van de inititatiefgroep LHBTI+.
02Transgenderemancipatie in de gemeente
(02-05-2018)
Voor kennisgeving aannemen en het college verzoeken het stuk ter kennis te brengen van de inititatiefgroep LHBTI+.
03Brief over Integriteit
(29-05-2018 / 123012)
Tijdens de vergadering eventuele opmerkingen kenbaar maken richting dhr. Menkveld.
04Advies Auditcommissie Jaarstukken 2017Auditcommissie
(08-06-2018)
Het advies wordt gepresenteerd bij de behandeling van de Jaarstukken 2017 in het forum.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 18 juni 2018de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek