Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 18 januari 2016

BESLUIT
Griffienummer: 2015-0205

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 14 december 2015;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen inzake Aanval op hoge werkloosheid
(08-10-2015 / P&P / 70579)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Uiten ongenoegen benoeming burgemeester Loek Hermans
(28-12-2015 / 75604)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Vraagtekens bij aanstelling L. Hermans als tijdelijke burgemeester
(24-12-2015 / 75520)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Onbegrip benoeming van dhr. Hermans als interim burgemeester van Zutphen
(24-12-2015 / 75502)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Overwegingen aanstellen tijdelijke burgemeester L. Hermans
(23-12-2015 / BV/Ondersteuning / 75450)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Dank voor ontvangst 5 oktober 2015
(11-12-2015)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Oneens met benoeming Loek Hermans als burgemeester van Zutphen
(29-12-2015 / BV/IA / 75671)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
08Afschrift kwartaalbrief uitvoering Wmo 2015
(04-12-2015)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Toezenden kopie brief aan Stichting Wijnhuisfonds over bestemming Huize Borro
(24-12-2015 / KC/Omg / 75503)
Deze brief kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
10Tweede bestuursrapportage 2015
(27-11-2015 / KC/PBI / 73786)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
11Planning 2016 GGD NOG
(27-11-2015 / KC/PBI / 73785)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
12Neerleggen taken van de vier leden bewonerscommissie Stokebrand uit onvrede over situatie bij Woonbedrijf Ieder1
(03-12-2015 / KC/Omg / 74069)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Bezwaar toeristenbelasting
(14-12-2015 / BV/A&R / 75675)
Deze brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld.
02Bezwaar tegen kappen van 61 zomereiken Laan naar Eme
(03-12-2015 / StB/OR / 74211)
Deze brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld.
03Overlast balletstudio Rozemarijn Bakkerstraat Zutphen
(15-12-2015 / KC/V&H / 74849)
Deze brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld.
04Zorgen om straling
(16-12-2015 / KC/Omg / 75027)
Deze brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld.
05Definitieve Ontwerpselectielijst 2017
(21-12-2015 / Archief / 75285)
Deze brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld met daarbij het verzoek de antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.
06Onderwerp duurzaam inkopen mobiliteit bij gemeenten
(15-12-2015 / BV/IA / 74866)
Deze brief ter afdoening in handen van het college te stellen met daarbij het verzoek de antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.
07Verzoek om reactie op problemen zorg, WMO en sociale diensten
(02-12-2015 / KC/PBI / 74267)
Deze brief ter afdoening in handen van het college stellen met daarbij het verzoek de antwoordbrief ter inzage te leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over de huidige organisatiestructuur Gemeenschappelijke regeling van Het Plein
(03-11-2015 / P&P / 72118)
De vragen en antwoorden worden samen met de motie Organisatie WGR Het Plein worden geagendeerd in het Forum op 18 januari 2016.
02Uitgangspuntennota 2017 van GGD Noord- en Oost-Gelderland
(15-12-2015 / KC/PBI / 74883)
De uitgangspuntennota voor kennisgeving aannemen en het college verzoeken om zonodig een reactie voor te bereiden.
03Informatie-avond vluchtelingenopvang GGNET-terrein
(03-12-2015 / KC/PBI / 74210)
De brief kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen onder het verzoek aan het college om aandacht te hebben voor de ingebrachte punten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 18 januari 2016de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek