Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 18 december 2017

BESLUIT
Griffienummer: 2017-0171

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 4 december 2017;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Klimaatverbond Nederland
(23-11-2017)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Planning GGD NOG 2018
(21-11-2017)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Zwembad IJsselslag
(29-11-2017)
brief voor kennisgeving aannemen
04Aanbieding rapport 'Toezicht en Handhaving Kinderopvang, Landelijke rapportage 2016'
(30-11-2017 / Jeugd / 114047)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Agrobosbouw en het klimaatverbond
(21-11-2017 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 113713)
De brief ter beantwoording in handen van het college stellen.
02'Herziening' familiegraven Oude Begraafplaats
(21-11-2017 / Beheer en Onderhoud / 113685)
Deze brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld.
03Verzoek om uitleg over STUIT november 2017
(28-11-2017 / Vergunningen & Handhaving / 113848)
brief ter afdoening in handen van het college stellen en de antwoordbrief van het college agenderen als 'Ter inzage liggend stuk'.
04Breng het stembureau naar jongeren
(29-11-2017)
ter afdoening in handen van het college
05Advies voor een nieuwe adviesraad Sociaal domein
(21-11-2017 / Maatschappelijke zaken / 113697)
Ter afdoening in handen van het college en de antwoordbrief ter inzage leggen voor het Forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 18 december 2017de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek