Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 17 november 2014

BESLUIT
Griffienummer: 2014-0150

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 3 november 2014;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over gebruik Wet voorkeursrecht gemeenten
(15-04-2014 / P&P / 24111)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Neerleggen bij advies inzake AZC door Adviescommisie en verzoek dit integraal over te nemen
(27-10-2014 / P&P / 44283)
Deze in afschrift ook aan de raad gestuurde brief kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. Het college zal de schrijver een antwoordbrief sturen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Verzoek om te stoppen met verhuur van rotondes
(27-10-2014 / StB/OR / 44310)
Deze brief kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld, zodat een inhoudelijke reactie kan worden verstuurd aan de briefschrijver.
02Niet eens met besluit uitbreiding Azan en verzoek om gesprek
(30-10-2014 / KC/Omg / 33687)
Ter afdoening in handen van het college. In de brief wordt verwezen naar een brief van moskee en gemeente die op 21 oktober 2014 per mail aan brievenschrijver is verstuurd. In het Technisch Blok van 3 november 2014 heeft het college in het kader van de actieve informatievoorziening een mededeling over laatstgenoemde brief gedaan.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Zienswijze op ontwerp-inpassingsplan voor N345 Rondweg De Hoven/Zutphen
(03-11-2014 / KC/Omg / 45280)
Deze brief kan worden betrokken bij de forumbehandeling van het 'Collegevoorstel Zienswijze op het ontwerp provinciaal inpassingsplan rondweg N348 De Hoven' dat geagendeerd staat op 17 november 2014.
02Rapport parlementaire enquĂȘtecommissie woningcorporaties
(06-11-2014 / P&P / 45828)
Het aanbod om in gesprek te gaan over de conclusies en aanbevelingen uit het rapport 'Ver van huis' van de parlementaire enquĂȘtecommissie betrekken bij de verdere voorbereiding van de forumspecial Wonen die in voorbereiding is.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 17 november 2014de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek