Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 17 december 2018

BESLUIT
Griffienummer: 2018-0120

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 3 december 2018;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen inzake monitor sociaal domein
D66
(04-10-2018 / Maatschappelijke zaken / 129331)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen inzake de oprichting van Stichting Werkbedrijf
D66
(19-09-2018 / Maatschappelijke zaken / 128543)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Schriftelijke vragen woningmarkt Zutphen
SP
(15-10-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 129901)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
04Verlenging van de dienstverleningsovereenkomst met PlusOV
(16-10-2018 / Maatschappelijke zaken / 129908)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Brief - Dienstverleningsovereenkomst PlusOV
(16-10-2018 / Maatschappelijke zaken / 129274)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Brief 12 Tafel van 12 en Buen vivir. Filosofie in de gemeente
(11-10-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen. Zie voor de uitnodiging ook de 'activiteiten.'
08Follow-up taartenactie Defence for Children en Save the Children
(12-10-2018 / Maatschappelijke zaken / 129691)
Voor kennisgeving aannemen.
09Horecavisie-pilot verruiming sluitingstijden
(01-11-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 87022)
Voor kennisgeving aannemen.
10Wijzigingen richtlijnen veilig vervoer van rolstoelinzittenden
(07-11-2018)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
11Vaststellen begroting 2019 in meerjarenperspectief
(08-11-2018 / Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren / 131903)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
12Schriftelijke vragen omtrent vervuiling Berkel door lekkage leiding van Friesland Campina
Burgerbelang
(13-11-2018 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 132110)
De vragen en antwoorden voor kennisgeving aannemen.
13Schriftelijke vragen over verkoop pand gemeente
CDA
(09-10-2018 / Grondzaken en Vastgoed / 130019)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
14Breng het stembureau naar jongeren maart-mei 2019
(20-11-2018)
De afgelopen verkiezingen was in ROC Aventus aan het Stationsplein een stembureau ingericht. Navraag heeft geleerd dat daar ook voor de komende verkiezingen een stembureau is bedacht. Het college moet hiertoe nog wel besluiten. De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
15Motie kinderpardon (Gemeente Zevenaar)
(20-11-2018)
Deze 'rondzendmotie' kan voor kennisgeving worden aangenomen.
16Motie Kinderpardon (Gemeente Hattem)
(20-11-2018)
Deze 'rondzendmotie' kan voor kennisgeving worden aangenomen.
17Motie “Kinderpardongemeente” aangenomen (Enschede)
(16-10-2018)
De door de gemeenteraad van Enschede aangenomen motie kinderpardongemeente kan voor kennisgeving worden aangenomen.
18Opschorten aanwijzingsprocedure monumentaal erfgoed gemeente Zutphen
(21-11-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 132413)
Deze brief kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. De raad verneemt graag van het college of dit pand ook wordt meegenomen in de vastgoedopdracht.
19Nieuwe verdeling politiecapaciteit in de eenheid Oost-Nederland
(28-11-2018 / Veiligheid / 132408)
Deze brief kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. De bespreking van inhoudelijke prioriteiten volgt bij de behandeling van het Integraal Veiligheidsplan medio 2019.
20Sluiting bibliotheek/Warnshuus
(27-11-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 132789)
Voor kennisgeving aannemen.
21Schaamte sluiting bibliotheek
(28-11-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 132781)
Voor kennisgeving aannemen.
22Berichten van 2GetThere
(29-11-2018 / Jeugd / 132861)
De twee berichten voor kennisgeving aannemen. (Hoewel het bericht niet direct aan de raad is gericht, is telefonisch door mevrouw ten Doesschate van 2GetThere aangegeven dat dit bericht ook voor de raads- en forumleden is bestemd.)
23Beschermingsbewindvoering (NBPB)
(29-11-2018)
Voor kennisgeving aannemen.
24Motie kinderpardon (Gemeente Haaksbergen)
(30-11-2018)
De stukken kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Uitvliegen van toestellen Teuge
(18-10-2018)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. De antwoordbrief van het college ter inzage leggen voor het Forum.
02Volksreferendum buiten de Kieswet
(07-11-2018 / Publiekzaken / 131638)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. De antwoordbrief ter inzage leggen voor het Forum.
03Vragen t.a.v. beleid en uitvoer Participatiewet
(14-11-2018 / Maatschappelijke zaken / 132155)
Deze brief kan ter afhandeling in handen van het college worden gesteld, zodat de vragen worden beantwoord.
04Verzoek ontwikkeling beleidskader gemeentelijke woonwagen- en standplaatsbeleid (2)
(20-11-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 131133)
Deze brief in handen van het college stellen, zodat over het verzoek om een standplaats kan worden besloten en zonodig een raadsvoorstel rond het (actualiseren van het) beleidskaderterzake kan worden voorbereid.
05Verzoek ontwikkeling beleidskader gemeentelijke woonwagen- en standplaatsbeleid (1)
(20-11-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 131169)
Deze brief in handen van het college stellen, zodat over het verzoek om een standplaats kan worden besloten en zonodig een raadsvoorstel rond het (actualiseren van het) beleidskaderterzake kan worden voorbereid.
06Verzoek ontwikkeling beleidskader gemeentelijke woonwagen- en standplaatsbeleid (3)
(20-11-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 131135)
Deze brief in handen van het college stellen, zodat over het verzoek om een standplaats kan worden besloten en zonodig een raadsvoorstel rond het (actualiseren van het) beleidskaderterzake kan worden voorbereid.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Sluiting bibliotheken
(09-10-2018 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 129536)
De inhoud betrekken bij de discussie over de Begroting 2019 van de gemeente Zutphen.
02Verzoek tot goedkeuring fusie Baudartius College en Het Stedelijk (Achterhoek VO)
(18-10-2018 / Jeugd / 121270)
De brief kan worden betrokken bij de Forumvergadering over "Fusie Baudartius en Het Stedelijk Zutphen"
03Advies auditcommissie bij raadsstuk Programma van Eisen voor aanbesteding accountantsdiensten 2019Auditcommissie
(28-11-2018 / Control / 131359)
Het stuk betrekken bij de behandeling van het raadsvoorstel 'Vaststellen programma van eisen voor aanbesteding accountantsdiensten 2019'.
04Update windmolenplannen IJsselwind en waterschap
(18-10-2018 / Programma's Projecten Processen / 70505)
Deze brief was oorspronkelijk opgenomen als brief A-06. Naar aanleiding van een verzoek in de Technisch Blok vergadering is hij overgezet naar categorie E met het verzoek aan het college te reageren op de vraag hoe wordt aangekeken tegen de (verleende) subsidies als IJsselwind niet positief kan afronden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 17 december 2018de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek