Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 16 november 2015

BESLUIT
Griffienummer: 2015-0166

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 2 november 2015;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen inzake thuiszitters (schoolgaande kinderen)
(01-05-2015 / KC/PBI / 60277)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Schriftelijke vragen betreffende toegankelijkheid nieuwe zwembad De IJsselslag
(03-09-2015 / P&P / 68605)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Schriftelijke vragen over beschut werk personeel Delta
(14-09-2015 / P&P / 69107)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
04Schriftelijke vragen inzake exploitatie zwembad De IJsselslag
(28-08-2015 / P&P / 68372)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
05Benoeming lid gemeenteraad Zutphen E.P.M. Gründemann
(16-10-2015 / Griffie / 71076)
Deze benoeming kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. Dhr. Gründemann heeft intussen laten weten de benoeming niet aan te nemen.
06Rapport Van wens naar werkelijkheid; de regisseur aan zet
(26-10-2015 / P&P / 65368)
Het rapport van de Rekenkamer Oost - en voornamelijk het deel betreffend overaanbod bedrijventerreinen - kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
07Samenwerken VNG Gelderland en Provincie nav eindrapport Sterk Bestuur
(20-10-2015 / P&P / 71237)
De brief van de gemeente Gelderland en VNG Gelderland kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
08Controle jaarrekening en diverse specifieke subsidieverantwoordingen gemeente Zutphen 2015
(22-10-2015 / Dir/Control / 71431)
Deze brief kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen. Ondertekening van het contract namens de gemeente zal gebeuren door de budgethouder. Verdere bespreking en afstemming zal plaatsvinden in de Auditcommissie.
09Benoeming raadslid G.J.N Müller
(29-10-2015 / Griffie / 71661)
Deze benoeming kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
10Eindrapport overlast door houtrook
(29-10-2015)
Het eindrapport overlast door houtrook kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.
11Motie Respect
(27-10-2015 / Griffie)
Dit soort 'rondzendmoties' kan door de raad voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Reactie op concept welstandsnota 2014
(22-10-2015 / KC/V&H / 71448)
De zienswijze in brief van de Stichting Waardevol Warnsveld kan door het college worden meegenomen in het opstellen van Welstandsbeleid.
02Klachten gedragingen college/wethouder De Jonge inzake vergunning biomassacentrale BMC
(20-10-2015 / BV/IA / 71300 / 70531)
De klacht kan ter afdoening in handen van het college worden gesteld.
03Zienswijze op wijziging bestemmingsplan Breegraven
(30-10-2015 / KC/Omg / 66056)
Deze zienswijze kan door de raad in handen worden gesteld van het college. Bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan neemt de raad via de Zienswijzenota beargumenteerd kennis van het al dan niet verwerkt zijn van deze inbreng.
04Zienswijze op aanleg brug over de Vispoortgracht
(04-11-2015 / P&P / 63278)
Deze zienswijze kan door de raad in handen worden gesteld van het college. Bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan neemt de raad via de Zienswijzenota beargumenteerd kennis van het al dan niet verwerkt zijn van deze inbreng.
05Zienswijze op nieuwbouw Bronsbergen ongenummmerd
(04-11-2015 / KC/V&H / 69111)
Deze zienswijze kan door de raad in handen worden gesteld van het college. Bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan neemt de raad via de Zienswijzenota beargumenteerd kennis van het al dan niet verwerkt zijn van deze inbreng.
06Zienswijze nieuwbouw Bronsbergen
(30-10-2015 / KC/Omg / 69111)
Deze zienswijze kan door de raad in handen worden gesteld van het college. Bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan neemt de raad via de Zienswijzenota beargumenteerd kennis van het al dan niet verwerkt zijn van deze inbreng.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 16 november 2015de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek