Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 16 januari 2017

BESLUIT
Griffienummer: 2016-0164

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 19 december 2016;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Gewijzigde begroting 2017 - Zutphen
(13-12-2016 / Control / 95180)
De mail en de bijlagen ter kennisgeving aannemen.
02Informatie over activiteiten van Stichting Leergeld
(13-12-2016 / Jeugd / 95056)
De brief en de bijlage kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
03Aanpak van overlast door houtrook
(13-12-2016 / Vergunning en Handhaving / 94956)
De mail en de bijlagen kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
04 Brief Raad Jaarverslag 2015
(13-12-2016 / Maatschappelijke zaken / 94951)
De brief en de bijlage kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
05Motie gemeente Rheden over rekenkamercommissie
(23-12-2016)
Deze motie kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Onderzoeksrapport ‘Verbetering op komst’
(22-12-2016 / Griffie / 73013)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Inbedding Regionaal Archief Zutphen bij Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
(20-12-2016 / Archief / 88367)
Deze brief gericht aan het college voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Oneens met investeren in en uitbreiding van onderwijshuisvesting
(13-12-2016 / Jeugd / 95043)
De brief ter afdoening in handen van het college stellen. De reactie van het college ter inzage te leggen voor het forum.
02Gemeentelijke bijdragen Tribuut - Zutphen
(14-12-2016 / Control / 95182)
De brief en de bijlagen ter afdoening in handen van het college stellen. De reactie van het college ter inzage te leggen voor het forum.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 16 januari 2017de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek