Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019

BESLUIT
Griffienummer: 2019-0107

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 2 december 2019;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Brief signaal ontwikkelingen gemeentefonds (gemeente Asten)
(01-10-2019)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
02Aangenomen motie 'Trap Op Trap Af' (Wormerland)
(01-10-2019)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Brief Debat over het schadeprotocol, voor de zgn. kleine gasvelden (gemeente Weststellingwerf)
(02-10-2019)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Uiting van ongenoegen over intocht Sinterklaas met roetveegpieten
(09-10-2019 / Bestuursondersteuning / 152208)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
04Problematiek medicinale cannabis (Gemeente Zwartewaterland)
(09-10-2019)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
05Brief aan Tweede Kamer commissie Financiën inzake motie (gemeenteraad Bergen op Zoom)
(09-10-2019)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
06Rapport en Persbericht Vitaliteitsonderzoek Verblijfsrecreatie Achterhoek
(09-10-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 152448)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
07Over het Kennispunt Lokale Politieke Partijen
(09-10-2019)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
08Noodoproep Écht Scheiden Zonder Schade
(10-10-2019)
De brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.
09Schriftelijke vragen inzake budgetplafonds voor Jeugdzorg en WMO
PvdA
(19-09-2019 / Jeugd / 151215)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
10Motie 'Stop toenemende controledrift' (Gemeente Renkum)
(22-10-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
11Informeren over vergunningverlening en stikstofproblematiek (Bouwend Nederland)
(16-10-2019 / Vergunningen & Handhaving / 152782)
Voor kennisgeving aannemen.
12Brief Landelijke staking (OBS de Parel)
(22-10-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
12‘Ruimte in regels’, boos makend
(05-11-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
135G testen in uw gemeente, en implementatie van verplichte plaatsing - wetsontwerp EZ (bekend)
(30-10-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
14Schriftelijke vragen over de drie windmolens van IJsselwind
ChristenUnie
(09-10-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 152396)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
15Motie Vreemd aan de orde van de dag Trap op, trap af (gemeente Rheden)
(05-11-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
16Motie Vreemd aan de orde van de dag Gemeentefonds (gemeente Westerkwartier)
(06-11-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
17Brief Klimaatakkoord en ’Buitengewone ALV' VNG
(05-11-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
18Reactie van het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg
(06-11-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
19Uiten zorgen patiëntenstop GGNet door wethouders Wmo Zutphen e.o.(Gemeente Apeldoorn)
(30-10-2019 / Maatschappelijke zaken / 153586)
Voor kennisgeving aannemen.
20Ouderverstoting 'Vader krijgt co-ouderschap pas door honger- en dorststaking'
(05-11-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
21Budget voor vergroening vd leefomgeving (Stichting Oogstfonds Nederland)
(31-10-2019 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 153735)
Voor kennisgeving aannemen.
22Aangenomen motie 'Samen trap-op trap-af' (gemeente Duiven)
(15-11-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
23Benoemingsbesluit de heer R. Rutten
(26-11-2019 / Griffie / 155456)
De benoeming kan voor kennisgeving worden aangenomen.
24Motie 'Financiële problemen door de Rijksoverheid'(Gemeente Bergen op Zoom)
(27-11-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
25Motie 'Ontwikkeling gemeentefonds' (Gemeente Grave)
(27-11-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
26Motie compensatie extra kosten invoering abonnementstarief WMO-voorzieningen (Gemeente Grave)
(26-11-2019)
Voor kennisgeving aannemen.
27'Waar vindt racisme plaats'
(19-11-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 155184)
Voor kennisgeving aannemen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Dringend verzoek om financiële steun voor Wijkgebouw de Uitwijk
(05-11-2019 / Maatschappelijke zaken / 154994)
De brief ter afhandeling in handen van het college stellen met het verzoek een afschrift van het antwoord ter inzage te leggen voor het Forum.
02Adviesaanvraag aanwijzing lokale publieke media-instelling
(12-11-2019 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 147252)
De brief in handen stellen van het college met het verzoek een raadsvoorstel terzake voor te bereiden.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Brief Lidmaatschap Wergeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (Tribuut)
(03-10-2019 / Administratie / 152084)
De raad kan deze brief voor kennisgeving aannemen. In voorbereiding is een gecombineerd raadsvoorstel voor gemeenschappelijke regelingen om de vanwege de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) benodigde aanpassingen door te voeren. Dit raadsvoorstel wordt aan de raad voorgelegd.
02Brief Lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (PlusOV)
(01-10-2019 / Maatschappelijke zaken / 151987)
De raad kan deze brief voor kennisgeving aannemen. In voorbereiding is een gecombineerd raadsvoorstel voor gemeenschappelijke regelingen om de vanwege de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) benodigde aanpassingen door te voeren. Dit raadsvoorstel wordt aan de raad voorgelegd.
03Reactie op vergadering inzake het horeca-en evenementenbeleid van 7 november 2019
(12-11-2019)
De reactie kan door fracties worden betrokken bij hun standpuntbepaling over de motie.
04Verzoek om inspraaktijd forum van september/ herinrichting Deventerweg
(15-11-2019 / Werken / 150280)
De brief kan door de fracties worden betrokken bij de Forumvergadering over het aanvullend krediet voor de herinrichting van de Deventerweg van 18 november 2019.
05Adviesbrief auditcommissie bij nieuwe financiële verordening 2019Auditcommissie
(21-11-2019 / Control / 155045)
De Auditcommissie vragen de adviesbrief te presenteren in het Forum van 2 december 2019.
06Verzoek ontwikkelen beleid om uitsterfbeleid woonwagenbevolking tegen te gaan
(27-11-2019)
In de recentelijk vastgestelde Woonvisie is een passage opgenomen over woonwagens. De brief kan in handen worden gesteld van het college met het verzoek om onder verwijzing naar dit beleid te reageren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 16 december 2019de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek