Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2013

BESLUIT
Griffienummer: 2013-0180

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 2 december 2013;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen over stand van zaken problematiek De Teuge
(21-10-2013 / Griffie / 6725)
Voor kennisgeving aannemen.
02Uitspraak bestemmingsplan Walter Gillijnschool
(21-11-2013 / Griffie / 9968)
Deze uitspraak kan voor kennisgeving worden aangenomen.
03Schriftelijke vragen over voorstel Buurtbus als alternatief Beverbus
(21-10-2013 / Griffie / 6733)
De vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Besluit tot benoeming van dhr F.J.M. Heitling tot lid van de gem. raad door de voorzitter vh Centraal Stembureau
(06-12-2013 / Griffie / 11244)
Deze brief en het afschrift van het besluit kunnen worden betrokken bij het raadsvoorstel inzake de toelating van dhr. Heitling als raadslid dat op de agenda van de raadsvergadering van 16 december 2013 staat.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 16 december 2013de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek