Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 15 november 2021

BESLUIT
Griffienummer: 2021-0110

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het van ;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Aandacht voor het Manifest Ondermijnende Criminaliteit
(06-10-2021)
Kennisnemen van een afschrift van de brief aan de min. van Justitie over Manifest Ondermijnende Criminaliteit .
02Bijzondere ledenbrief met de VNG-reactie op de Rijksbegroting
(06-10-2021)
Kennisnemen van de VNG-ledenbrief met de VNG-reactie op de Rijksbegroting.
03Kwartaal Update 3: Actuele ontwikkelingen in de Cleantech Regio
(06-10-2021)
Kennisnemen van de Kwartaal Update 3- Actuele ontwikkelingen in de Cleantech Regio.
04Armoedebestrijding en programmabegroting
(14-10-2021)
Kennisnemen van een brief met voorstellen voor het tegengaan van armoede in het kader van de programmabegroting.
05Gemeenteraadsverkiezingen: speelt dierenwelzijn een rol?
(06-10-2021)
Kennisnemen van de nieuwsbrief van de dierenbescherming.
06 Ingezonden brief gemeenteraad Apartheid 2021
(06-10-2021)
Kennisnemen van een ingezonden brief over een ervaren apartheid in 2021.
07Verplaatsing bibliotheek uit Broederenkerk
(11-10-2021)
Voor kennisgeving aannemen.
08Wijziging VNG Model Erfgoedverordening 2016 i.v.m. Omgevingswet
(06-10-2021)
Kennisnemen van de VNG-ledenbrief over wijziging VNG Model Erfgoedverordening 2016 i.v.m. Omgevingswe.
09Benoemingsbesluit
(11-10-2021)
Kennisnemen van het benoemingsbesluit van J. Lok.
10moties ‘Borstonderzoek vrouwen’
(14-10-2021)
Kennisnemen van aangenomen moties over ‘Borstonderzoek vrouwen’.
11Handreiking 'Omgaan met armoede in de Jeugdgezondheid'
(14-10-2021)
Kennisnemen van brief en handreiking 'Omgaan met armoede in de Jeugdgezondheid.'
12Persoonsgebonden Budget (PGB)
(14-10-2021)
Kennisnemen van de brief om aandacht te schenken aan PGB in verkiezingsprogramma's.
13Motie wetswijziging tot afschaffing van de 6 maandentermijn toetsing huur
(14-10-2021)
Kennisnemen van een motie van de gemeente Nissewaard waarin wordt opgeroepen tot een wetswijziging tot afschaffing van de 6 maandentermijn toetsing huur.
14Nieuwsbrief Cleantech oktober 2021
(17-10-2021)
Kennisnemen van de nieuwsbrief Cleantech oktober 2021.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Bomenpluispetitie: overlast van de pluizende bomen aan De Oprijlaan te Zutphen
(06-10-2021)
In handen stellen van het college en de raad in kennis stellen van de beantwoording.
02Brief over oud papier en Zutphense verenigingen
(14-10-2021 / 171171)
In handen stellen van het college en de raad in kennis stellen van de beantwoording.

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 15 november 2021de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek