Pagina delen

Lijst ingekomen stukken Raad 15 juni 2015

BESLUIT
Griffienummer: 2015-0087

De raad van de gemeente Zutphen,
gelezen het voorstel van het Presidium van 1 juni 2015;

b e s l u i t :
conform de in het onderstaande overzicht genoemde voorstellen.

INGEKOMEN STUKKEN

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen

Nr.OmschrijvingVoorstel
01Schriftelijke vragen inzake aanbestedingen
(20-04-2015 / P&P / 59561)
De schriftelijke vragen en antwoorden kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.
02Benchmark 2014 afgifte elektrische apparaten (e-waste)
(29-05-2015 / StB/OR / 62194)
Deze brief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Rubriek B Beantwoorden conform ontwerpbrief

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek C Ter afdoening in handen van ander orgaan

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek D Om advies in handen van het college

Geen brieven in deze rubriek

Rubriek E Overig behandelvoorstel

Geen brieven in deze rubriek

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op 15 juni 2015de voorzitter, de griffier,

Lijst van op advies wachtende stukken

Geen brieven in deze rubriek